lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsvetenskapliga kurser

Den utbildningsvetenskapliga kärnan läses av alla lärarstudenter och är en viktig del i utbildningen. Kurserna motsvarar 60 högskolepoäng.

Pedagogisk och didaktisk grund

Under de olika de kurserna får du de pedagogiska och didaktiska grunder som är förutsättningen för ett utvecklande arbete som lärare. Du kommer till exempel att läsa om pedagogiska relationer, normkritisk pedagogik, läroplansteori, betyg och bedömning och om utvärderingsarbete.

Erfarenhet och reflektion

Den utbildningsvetenskapliga kärnan genomförs där det är möjligt i ett nära samarbete med den verksamhetsförlagda utbildningen. Det gör att du erbjuds möjligheter att reflektera över din egen roll som lärare och använda dina egna erfarenheter för att problematisera och diskutera de teoretiska perspektiven.

Undervisning och examination

Undervisningsformer varierar från delkurs till delkurs men vanliga är: litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och projektarbeten som genomförs både individuellt och i grupp. Examinationsform kan också skifta, men genomförs ofta genom en skriftlig inlämningsuppgift eller salstentamen. Ibland förutsätter också examinationen att du använt dina erfarenheter från din verksamhetsförlagda utbildning som grund för analys och faktainsamling. Undervisningsspråket är svenska, men inslag av engelska kan förekomma på samtliga delkurser.

Undervisning

De utbildningsvetenskapliga kurserna ges av Institutionen för utbildningsvetenskap, vid Lunds Universitet. En majoritet av de undervisande utbildningsvetenskapliga lärarna har en bakgrund som ämneslärare. Undervisningsspråket är svenska, men inslag av engelska kan förekomma på samtliga delkurser. Undervisningsformer och examination varierar från delkurs till delkurs.

Följande kurser ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  • Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen 7,5hp (UVK 1)
  • Kognition, utveckling och lärande 7,5 hp (UVK 2)
  • Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5hp (UVK 3)
  • Mångfald, rättvisa och stöd till lärande 7,5 hp (UVK 4)
  • Bedömning av kunskaper och betygssättning 7,5hp (UVK 5)
  • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp (UVK 6)
  • Utvärdering och utvecklingsarbete 7,5 hp (UVK 7)
  • Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser 7,5 hp (UVK 8)