Forskarskolan i ämnesdidaktik

Lunds universitets ledning finansierar forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik. Utbildningsvetenskap (Educational Sciences) är ett fler- och interdisciplinärt kunskapsområde. Det övergripande målet för utbildningen på forskarnivå i utbildningsvetenskap är att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom lärande,undervisning, utbildningssystem, skola och profession. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som det kallas när man är forskarstuderande – är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen. I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen. Läs om rutinerna för disputation

Veckans doktorand

Namn: David Örbring
Vem är du? Småbarnspappa, lärare, geograf och forskare. Vad gör du på institutionen för utbildningsvetenskap? Doktorerar i utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik samt undervisar i UVK-kurser på lärarutbildningen.  Vad handlar din forskning om? I stora drag handlar det om kunskap i skolgeografi utifrån olika aspekter. Närmare bestämt: progression, kunskapsteori i geografi i relation till skolans kunskapssyn, aktörer och konflikter i skapandet av kunskapsbegrepp i kursplanen, rekontextualisering av kunskapsbegrepp - från styrdokument till klassrummen.  Finns det något i din forskning som verkligen överraskat dig? Vad i så fall? Vikten av de rumsliga perspektiven för att förstå världen!  Vem eller vilka är dina vetenskapliga idoler? Doreen Massey. Hon var geograf och fokuserade på rumslighet i form av plats, ofta i relation till makt och genus. Hennes idéer om hur det globala hänger ihop med förståelsen av en plats är något som alltid finns med i min undervisning.  
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-09-19