SKÄL 2023

Den 29 september 2023 bjuder Utbildningsvetenskapliga institutionen in till en helt ny konferens! SKÄL är tänkt att bli den första i en årlig konferensserie om verksamhetsförlagd utbildning för VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9. En mötesplats för inspiration och diskussion kring vårt gemensamma arbete. Konferensen kan även utgöra en del av VFU-handledarutbildningen. 


Dagen inleds med gemensamma sessioner med syfte att placera VFU i ett större sammanhang. På eftermiddagen erbjuds workshops för att diskutera hur vi tillsammans kan främja praktiknära forskning, stötta våra blivande lärare under VFU och i deras examensarbete samt skörda frukterna av deras arbete. Vi avslutar dagen med ytterligare en chans för nätverkande med mingel och fredagsbubbel.  

Program:


09:00 - 10:00 Välkommen till SKÄL

En introduktion till dagen konferens med: 

Doktorand och projektledare för SKÄL: Tina Gunnarsson 
Utbildningschef: Sinikka Neuhaus
Utbildningsledare: Helena Hörvin Billsten och Suzana Ristic

09:45 - 10:00 VFU-ansvariga på Polhem och Spyken

Mats Malm och Peter Larsson

10:00 - 10:30: FIKA

10:30 - 10:45: VFU i Tanzania 

Ett samtal med Richard Asker och Rachel Onamu. Två studenter från den kompletterande pedagogiska utbildningen som gjorde sin VFU i Tanzania våren 2023. 

Kommunal satsning på praktiknära forskning

Linda Smidfeldt och Martin Granbom berättar om sitt projekt i praktiknära forskning. 

11:00 - 12:00 Keynote speakers 


11:00 - 11:20 Katarina Lundin, professor i språkdidaktik vid Lunds universitet

VFU som vändpunkt och utgångspunkt

Bland andra Lundin (2018) och Strand (2021) visar hur viktiga perioderna av verksamhetsförlagd utbildning är för ämneslärarstudenter, oavsett om erfarenheterna från dessa perioder beskrivs som positiva eller negativa. I sin longitudinella studie liknar Lundin (2018) VFU-perioderna vid trösklar (jfr Meyer & Land 2006, Josefsson & Lundin 2017) eller konceptuella portaler (jfr Perkins 1999), det vill säga företeelser som i grunden påverkat och i större eller mindre utsträckning förändrat studenternas förhållningssätt till sitt kommande yrke. Den verklighetschock (Renberg & Friberg 2015) studenterna upplevde under sin första VFU-period rörde både organisation, utbildningsuppdrag, ämnesinnehåll och läraruppdrag. Den skolverklighet studenterna mötte fick dem delvis att ifrågasätta sitt yrkesval, men när de fått möjlighet att diskutera sina upplevelser kunde de ta dessa med sig som bearbetade erfarenheter. I en uppföljande studie visar Lundin (u.a.) hur studenterna under sina första yrkesverksamma år fortfarande använde VFU-perioderna som fond för olika didaktiska val och pedagogiska ställningstaganden.

11:20 - 11:40 Kristina Juter, gästprofessor i matematikdidaktik vid Lunds universitet

Matematik i lärarutbildningar - Studenters uppfattningar och argument

Föredraget kommer att handla om studenters uppfattningar om och hantering av matematik och deras (ibland motstridiga) argument och slutsatser. Bland annat diskuteras studenters begreppsbilder i generella och specifika situationer ur ett lärandeperspektiv.

11:40 - 12:00 Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet

Praktikutvecklande skolforskning handlar om att lärare, eventuellt tillsammans med forskare och/eller lärarstudenter, identifierar ett utvecklingsbehov i relation till den praktik man befinner sig i och systematiskt arbetar för att identifiera och dokumentera vad som bidrar till förbättring.

Att förändra något i skolans verksamhet leder inte alltid till en förbättring för elevernas utveckling och lärande. Föreläsningen lyfter fram metoder för att identifiera huruvida förändringar leder till förbättring, samt modeller för praktikutvecklande forskning i syfte att förbättra verksamheten i skolan. I samband med detta presenteras även några resultat från genomförda studier i samverkan med lärare. 

12:00 - 12:15 Gemensam frågestund med konferensens tre keynote speakers
12:15 - 13:15 LUNCH 
13:15 - 14:00 Workshop 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
14:00 - 14:45 Workshop 2: Praktiknära forskning
14:45 - 15:15 FIKA 

15:15 - 16:00 Avslutning 

Uppsamling med mentimeter om dagens konferens, samt önskemål inför SKÄL 2024. 

16:00 - 18:00 Mingel med bubbel och tilltugg

Praktisk information

Målgrupp: VFU-handledare, ämneslärarutbildare, samt alumner och ämneslärarstudenter (KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9) vid utbildningsvetenskapliga institutionen.

Tid: 29 september 2023, klockan 9:00 - 18:00, med mingel mellan klockan 16:00 - 18:00. 

Plats: Scandic Star vid Gastelyckan i Lund.  

Anmälan: Anmäl dig senast 31 maj 2023 till Tina Gunnarsson. Vänligen ange skola, ämnestillhörighet samt eventuella matpreferenser i din anmälan.  

Kostnad: Konferensen är avgiftsfri och lunch, fika samt bubbel ingår. 

Frågor: Kontakta projektledare Tina Gunnarsson via mejl. 

Vägbeskrivning

Här nedanför hittar du en karta till konferenslokalen. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11