Programrådet och Styrgruppen

Lärarutbildningen vid humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet är av ämnes- och fakultetsöverskridande karaktär och har två beslutande organ: Programrådet och Styrgruppen. Programrådet består av representanter från ämnesinstitutionerna och ansvarar för lärarutbildningens innehåll och kvalitetssäkring, samt bereder underlag för styrgruppens beslut. Styrgruppen ansvarar för ekonomin och strategiska beslut och består av ledamöter från de fakulteter som deltar i ämneslärarutbildningen. Mer information, samt protokoll från sammanträden finns här nedanför.

Därutöver ansvarar Institutionsstyrelsen för kursplaner och litteraturlistor i de utbildningsvetenskapliga kurserna som ingår i lärarutbildningen, samt har det övergripande ansvaret för forskarutbildning samt forskning vid Institutionen för Utbildningsvetenskap. Mer om information om Institutionsstyrelsen samt protokoll från sammanträden finns här. 

Programrådet

Programrådet vid institutionen för utbildningsvetenskap ansvarar för ämneslärarutbildningens innehåll och kvalitetssäkring. Här föreslås och diskuteras strategi- och policydokument för ämneslärarutbildningens uppläggning och utförande. Programrådet bereder även underlag för styrgruppens beslut i frågor som ingår i styrgruppens uppdrag.

I programrådet ingår representanter för de olika ämnena. Här finns också en extern representant från gymnasieskola.

Programrådet består av:

Sinikka Neuhaus, Utbildningschef, ordförande
Helena Berglund, Biträdande utbildningschef, vice ordförande
Malin Dahlgren, Ext. ledarmot, Rektor Hedda Andersson Gymnasiet
David Gudmundsson, Religionskunskap
Sara Håkansson, Prodekan grundutbildningen
Lukasz Michalak, Fysik
Henrik Rosengren, Historia
Anna Flyman Mattson, Svenska som andraspråk
Malin Ågren, Moderna Språk
Björn Badersten, S-fak/Samhällskunskap
Fabian Beijer, Engelska
Anna-Maria Persson, Matematik
Paul Strand, Svenska
Emil Bernmalm,  UVK/VFU
Helena Hörvin Billsten, VFU
Julia Hornegård Bäverman,  Studentrepresentant
Emelie Sjögren, Studentrepresentant

Har du frågor?

Kontakta Sinikka Neuhaus, utbildningschef vid ämneslärarutbildningen.

Protokoll, programråd:

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar för ekonomin och strategiska beslut för den fakultetsövergripande lärarutbildningen vid Lunds universitet. Styrgruppen är inrättad av rektor och ska ha en ordförande som utses av rektor efter samråd med humanistiska och teologiska fakulteterna och består i övrigt av en till två ledamöter vardera från de fakulteter som deltar i den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen: naturvetenskapliga fakulteten och humanistiska och teologiska fakulteterna. Därutöver ska företrädare för konstnärliga fakulteten kallas till styrgruppens möten. Företrädare för andra fakulteter som till exempel bedriver fortbildning för lärare ges tillfälle att delta i styrgruppens möten. Ledamöterna utses av rektor efter förslag från fakulteterna. Mandatperioden för ledamöterna är tre år, utom för studenterna, för vilka den är ett år.

Ledamöter 2023:                 

Johannes Persson, Dekan HTordförande
Sara Håkansson, Prodekan HT
Anna-Maria Persson, Studierektor N
Charlotta Turner, Prodekan N
Nils Breding, Representant LUS
Julia Hornegård Bäverman , Representant LUS

Protokoll, styrgrupp:

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen

Kommande möte för Programrådet

2024-09-12

Kommande möte för Styrgruppen

2024-09-09

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-07-05