Licentianderna

Så här presenterade sig licentianderna när de inledde sin licentiandutbildning: Maria Skjutare, Hörby kommun
Jag är förskolelärare och min forskning handlar om hur naturvetenskap kommuniceras i public service mot barn i förskolan ur ett naturvetenskapernas karaktär perspektiv.

Charlotte Lagerholm, Vellinge kommun
Jag arbetar som högstadielärare i matematik och naturorienterande ämnen på Skanörs skola i Vellinge kommun.
Att lära sig naturvetenskap inbegriper att lära sig det naturvetenskapliga språket. Representationer av begrepp är ett viktigt verktyg för att förstå naturvetenskap. Att hantera vetenskapliga begrepp och processer och att förstå deras inbördes relation är en viktig kompetens liksom att kunna omvandla och överföra information mellan dem. Mitt forskningsprojekt handlar om hur begrepp framställs i läromedel. Jag vill studera vilka typer av visuella representationer som används för att presentera begreppet tryck i olika läromedel för högstadiet. I läroböcker kombineras ofta texten tillsammans med olika bilder och figurer för att belysa begreppen och jag vill studera på vilket sätt detta görs.
Läs presentation
Johan Lind
, Burlövs kommun
I min forskning kommer jag att undersöka hur elever kommunicerar vetenskapliga begrepp i ett projektarbete. Jag vill se hur eleverna tar till sig och lär sig nya begrepp inom ny teknik och tekniska system och hur de kommunicerar dessa i nya sammanhang.
Läs presentation
Cristian Abrahamsson
, Svedala kommun
Syftet med min studie är att undersöka lärares egna berättelser om undervisning som skapat engagemang hos eleverna. Jag kommer också att belysa vilket naturvetenskapligt innehåll undervisningen har och hur det kommuniceras. 
Läs presentation
Louise Rietz
, Karlshamns kommun
Mitt forskningsprojekt inriktar sig på Socio-Scientific Issues (SSI) som arbetsmetod i gymnasieskolans kemikurser. SSI-frågor är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, till exempel frågor som rör global uppvärmning eller miljögifter. Båda dessa exempel har sin grund i naturvetenskap och har samtidigt stor betydelse i samhället. Jag intresserar mig för hur elever understödjer sina argument då de argumenterar kring en SSI-fråga. Det finns forskning som visar att elevers argumentation i SSI-frågor till stor del fokuserar på värderingar och inte lika mycket på ämneskunskaper. Jag vill undersöka vad som händer beträffande detta om elever får arbeta med en modell kring hur en god argumentation kan vara uppbyggd. Jag är också intresserad av hur elever och lärare upplever arbetssättet samt på vilket sätt de tycker att det är till nytta eller hinder för lärandet inom kemiämnet.
Läs presentation
Karin Ollinen
, Helsingborgs stad
Min forskning handlar om lärares professionella kompetenser och medvetna val i en digitaliserad skola. Studien är en fallstudie, genomförd med fyra lärare som undervisar i No-ämnen i åk 7-9. Datainsamlingen består av intervjuer samt klassrumsbesök. Vid analys av materialet används ramverket TPACK. Det bygger på att lärares olika kompetenser påverkar varandra och kompetenserna måste samverka för att nytta ska dras av teknikens möjligheter. Syftet med studien är att öka medvetenheten om vad lärare behöver för kompetensutveckling och hur den ska kunna organiseras för att ge effekt.
Läs presentation
Eva Pennegård
, Ängelholms kommun
Min forskning handlar om den speciella kunskap en lärare har och hur läraren omsätter denna speciella lärarkunskap i handling i NO-klassrummet. Jag vill utforska hur samspelet mellan lärare, lärares PCK (pedagogical content knowledge), det naturvetenskapliga innehållet och elever kommuniceras i undervisningen.
I studien undersöker jag hur lärare och elever reflekterar över lärarens undervisningshandlingar och söker efter beskrivningar av de handlingar som de upplever bidra till elevernas lärande. Studien är en fallstudie med nedslag i tre klassrum där filmade lektioner analyseras i så kallade ”Videoklubbar”. En videoklubb fungerar som ett gruppsamtal med filmad lektion som samtalsunderlag.
Läs presentation

Eva Svensson
, Helsingborgs stad
I en fallstudie vill jag undersöka lärare som använder en digital plattform för vetenskaps-kommunikation och för att utveckla elevernas naturvetenskapliga allmänbildning. Studien består dels av intervjuer av lärare som använder Google Classroom i undervisningen, dels elevernas begreppsanvändning när de arbetar med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.
Läs presentationen

Mimmi Malm, Trelleborgs kommun
Jag studerar hur sagopedagogik i förskolan kan användas för att inspirera och skapa dialog mellan barnen och mellan barn och pedagoger.
Läs presentation
Fredrik Hedström
, Lomma kommun
Fredrik studerar hur virtual reality genom google Earth och cardboards kan påverka elevers meningsskapande kring naturvetenskapliga och geografiska begrepp.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-05-19