Mer om ROCIT

Forskarskolan (ROCIT) har som mål att erbjuda en utvecklad förståelse av spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt baserat kunnande i en tid då lärarutbildningens position håller på att förändras. 

På övergripande nivå kan man förstå spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt baserat kunnande som en rörelse av horisontell karaktär mellan utbildningens och professionsutvecklingens två institutionella sammanhang - skolan och akademin, men också som en vertikal rörelse i läraryrkets karriärbana - från student till meriterad lärare. En tätare samverkan mellan verksamhetsfält och akademi kring såväl lärarutbildning som professionsutveckling - på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - kräver ny och utvecklad kunskap hos framtida lärarutbildare som kommer att vara centrala aktörer i denna nya position.

I spänningsfältet mellan akademisk kunskap och praktiskt kunnande förväntas de kunna förhandla skilda kunskapsformers värde samt medverka till att kvalificera och stärka den utveckling av yrkeslärande och bedömning av yrkeskunnande som sker i samverkan mellan skolans verksamhetsfält och akademin, t.ex. i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar eller i lärares karriärutveckling.

Innovation och utveckling av lärarprogrammen och verksamhetsfältet


Centralt är hur läraryrkets kunskapsutveckling och kunskapsproduktion förväntas ske samt hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan förstås och komma till uttryck liksom under vilka villkor professionell utveckling blir möjlig. Forskarskolan riktar därför även intresset mot lärares arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för professionsutveckling, lärande och forskning.

Forskning och forskarskolor med bas i lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktik existerar redan, vad som saknas är forskning om hur helheter och sammanhang skapas och formar lärartillblivandet, lärararbetet, lärarkarriären och i förlängningen av detta också skolans utveckling. Forskarskolan ROCIT kommer därför att kunna bidra till innovation och utveckling, inte endast av lärarprogrammen utan också av verksamhetsfältet och de centrala, samverkande aktörerna. Detta är avgörande vid en tidpunkt då lärarbristen är akut och kraven på verksamhetsnära (och förkortade) utbildningar skärps, samtidigt som kraven på vetenskaplig grund och kvalitet i lärarutbildningen ökar.
 
Dagens samhällsutmaningar kräver att traditionella ämnesdiscipliner i utbildningsvetenskapens fält kombineras med perspektiv från forskningsområden som lärarutbildning, yrkeskunnande, ledning och skolutveckling. Forskarskolan ger unika möjligheter till vetenskapliga studier av verksamhetsöverskridande och utforskande karaktär, med resultat av betydelse för fortsatt lärande och utveckling.

Stöd till lärare
 

Lärarutbildarna kommer på grund av forskarskolan kunna stödja både nya och mer erfarna lärare i sin yrkesutövning, problematisera och utvärdera yrkeskunskaper, samverka kring praktiknära forskning och förbättra samarbetet mellan den akademiska världen och skolpraktiken. 

Springer ur ULF


Forskarskolan tar utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet ULF- Utbildning Lärande Forskning vars syfte är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Samtliga lärosäten i forskarskolan ingår i en av försöksverksamhetens noder och har under åren 2017-2021 arbetat med dessa frågor. 

Mångsidig och kvalificerad forskningsmiljö


Forskarskolans doktorander, som rekryteras från universitets- och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen, får unika möjligheter att genomföra sina studier hos de skolhuvudmän och lärarutbildningar som tillhör Uppsala-noden. Detta ger doktoranderna tillgång till en samlad och samtidigt mångsidig och mycket kvalificerad forskningsmiljö.

Med lärarutbildare avses verksamma lärare och handledare inom högskolor och universitet, i skolor, förskolor och fritidshem som medverkar inom framför allt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Forskarskolans doktorander kommer att delta i de gemensamma forskningsmiljöer som etablerats mellan skolhuvudmän/skolor och lärarutbildning/lärosäte med fokus på skolverksamhetsnära utmaningar och frågor. Genom detta ges doktoranderna tillgång till kvalificerade och verksamhetsöverskridande forskningsmiljöer. Forskarskolan studerar och utforskar hur lärarstudenter och lärare, akademi och undervisningsverksamhet, samverkar i lärarutbildningen och professionsutveckling och vilka förutsättningar som krävs för en mer framgångsrik samverkan. 

Åtta lärosäten samverkar

De åtta lärosäten som tagit initiativ till denna forskarskola är; Lunds universitet, som utannonserar doktorandtjänsterna och håller samman forskarskolan tillsammans med Malmö universitet, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Gävle högskola och Kungliga Tekniska Högskolan samt de skolhuvudmän som samverkar med något av dessa lärosäten.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-01-18