Forskningsmiljöer i ROCIT

Forskarskolans 9 doktorander kommer att delta i de gemensamma forskningsmiljöer som etablerats mellan skolhuvudmän/skolor och lärarutbildning/lärosäte med fokus på skolverksamhetsnära utmaningar och frågor. Genom detta ges doktoranderna tillgång till kvalificerade och verksamhetsöverskridande forskningsmiljöer.

Uppsala universitet: Educational Leadership (REL)

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership (REL) utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap, i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Eftersom REL har ambitionen att bidra med kunskaper om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Läs mer om forskningsmiljön Educational Leadership (REL) – Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt: Elisabet Nihlfors, Professor elisabet.nihlforsedu.uuse

Linnéuniversitetet: Pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

I Linnéuniversitetets forskningsmiljö Pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) finns cirka 30 aktiva forskare samt sex doktorander. PEPP bedriver forskning om lärarprofessionen och om lärarutbildning.

En stor del av forskningen sker i nära samverkan med skolor och lärare i regionen. I centrum för miljön står praktiknära studier där problemformuleringar tar sin utgångspunkt i faktiska problem, villkor och utmaningar i det vardagliga yrkesutövandet. I miljön finns ett omfattande nätverk med forskare inom området. Miljön har dessutom kontinuerliga aktiviteter med bland annat seminarier och gästföreläsningar.

Läs mer om forskningsmiljön Pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

Kontakt: Per Lindqvist, per.lindqvistlnuse tel: 072 5728111

Södertörns Högskola: Utbildningsvetenskapliga studier

Södertörns Högskola (SH): Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier tar sig an undervisningens förutsättningar och möjligheter. Forskningen utgår från den vardag lärare möter; Hur utformas undervisningen i olika kulturella och sociopolitiska kontexter? 

Ett fokusområde för lärarutbildningen vid Södertörns högskola är estetiska uttryck och lärprocesser. Vi välkomnar därför doktorandprojekt som genom samverkan mellan lärarutbildning och skolpraktik vill öka förståelsen för hur olika uttryckssätt och konstformer kan användas för att utforska, reflektera över och kritiskt granska idéer och teorier om lärande och undervisning.

Kontakt:Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik. cecilia.ferm.almqvistshse.

KTH: Institutionen för lärande

Institutionen för lärande vid KTH bedriver forskning, utveckling och undervisning inom e-lärande, högskolepedagogik, lärarutbildningen och samverkan med skolor, museer, och andra universitet genom centrumbildningen Vetenskapens Hus.

Institution har ett starkt engagemang i regeringssatsningen ULF i samarbete med ett flertal kommuner/skolhuvudman. Institutionen erbjuder en dynamisk forskarmiljö bestående av forskargrupper i teknik och naturvetenskapens didaktik, högreutbildnings-organisering och didaktik, ingenjörsutbildnings didaktik (engineering education research) och e-lärande/digitalt lärande. Vid KTH finns det möjlighet att forskar brett inom professionsutveckling genom KULF-projektet.

Mer information finns på webbsidan https://www.kth.se/larande.

Kontakt: Arnold Pears, Professor i teknikvetenskapens lärande, Prefekt, Institutionen för lärande, KTH, pearskthse, mobil: 070-0877040.

Malmö universitet: Fakulteten för lärande och samhälle

Malmö universitet (Mau): Vid Fakulteten för lärande och samhälle bedrivs lärarutbildning mot alla examina och inriktningar. Majoriteten av studenterna genomför sin verksamhetsförlagda utbildning på partnerskolor.

De senaste åren har även flera didaktiska lärar-forskarnätverk mellan skolverksamhet och lärarutbildning etablerats, vilka utgör begynnande forskningsmiljöer. Ett liknande nätverk finns även för skolförvaltningsnivå. Det finns rika möjligheter vid Malmö universitet att bedriva forskarstudier i samverkan med förskolor, skolor och skolhuvudmän kopplade till lärarutbildning och lärares professionsutveckling.

Läs mer på Fakulteten för lärande och samhälles hemsida.
Kontakt: Margareta Serder, margareta.serdermause, telefon: 040-665 71 17 mobil: 0707-52 57 89

Högskolan i Gävle: Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability

Forskningsmiljön Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability(SEEDS) bedriver forskning och samverkansprojekt med ett särskilt fokus på demokrati, likvärdighet, rättvisa, inkludering och etik. Ett särskilt intresse är studien om lärmiljöer för social hållbarhet samt strategier för att motverka våld i skola och förskola.

Ett annat särskilt intresse är samverkan kring lärande - och undervisningsprocesser för kritiskt tänkande och akademisk literacitet vid lärarutbildningar. SEEDS forskning är tvärvetenskaplig och bygger på samverkan på regionalt, nationell och internationell nivå.

Läs mer på forskargruppen SEEDS hemsida
Kontakt: Guadalupe Francia, mobil: 073-938 27 45, guadalupe.franciahigse

Kungliga Musikhögskolan (KMH)

Kungliga Musikhögskolan (KMH) är ett musikaliskt kunskapscentrum där forskning bedrivs på både vetenskaplig och konstnärlig grund, med fokus på områden som musikpedagogik, musik och teknik, musikalisk gestaltning samt musik och hälsa. I ämnet musikpedagogik finns spetskompetens bland annat inom musik- och kulturpsykologi, musikalisk expertisforskning, multimodalitet, blandade metoder och frågor som rör lärares yrkeskunnande samt kopplingen mellan akademi och praktik.

För mer om forskning i musikpedagogik vid KMH

Kontakt: Erkki Huovinen, Professor i musikpedagogik, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, KMH, erkki.huovinenkmhse, mobil 072 1414029

 

Lunds universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet (LU): inkluderar ett akademiskt nätverk med 80 forskare som regelbundet möts i seminarier. Inom institutionen finns Lärarutbildning, en forskningsmiljö kring högre utbildning samt forskarskolor.

Forskningen präglas av disciplinär bredd och vetenskapligt djup; ger bidrag till lärarprofessionens och lärarutbildningens vetenskapliga kunskapsutveckling och kännetecknas av relevans och ett vetenskapligt, kritiskt arbetssätt. För närvarande pågår flera praktiknära skolforskningsprojekt vid Institutionen.

Läs mer på Institutionen för utbildningsvetenskaps hemsida.

Kontakt: Roger Johansson, professor, roger.johanssonuvet.luse, mobil 0709-655 380

 

Deltagande lärosäten

  • Högskolan i Gävle
  • Kungliga musikhögskolan i Stockholm
  • Kungliga tekniska högskolan
  • Linnéuniversitetet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Södertörns högskola
  • Uppsala universitet
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-01-21