Historia

Historia kan läsas som andraämne.

Förberedande inför arbetet som ämneslärare

När man studerar historia inom ämneslärarutbildningen, studerar man kronologisk historia, historisk teori och metod samt historiedidaktik. Du får lära dig att planera undervisningen och övning i att undervisa historia i en klassrumssituation. Du får också goda möjligheter att reflektera över skolämnet historia och din blivande yrkesroll. Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Som historielärare är det viktigt att man har goda kunskaper i skriven och talad svenska, inlevelseförmåga och en förmåga att strukturera ett omfattande stoff. Historieämnet lämpar sig särskilt väl för dig som har ett genuint historieintresse och vill undervisa i ämnet.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet historia på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämnet åk 7-9Undervisningsämnet gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisningsformer skiljer sig åt från delkurs till delkurs, men vanliga är föreläsningar, seminarier och muntliga gruppövningar. Examinationsformerna skifta också och kan vara både muntliga och skriftliga. Vanliga är skriftliga salstentamen, skriftliga hemuppgifter, seminarier och uppsatser. 

Ingångsämne och huvudämne

Historia går inte att göra som huvudämne inom utbildningen. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Historia A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Kurser i historia

Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa följande kurser: 

  • Historia 1, 30 hp 
  • Historia 2, 15 hp 
  • Historia 3, 15 hp 
  • Historia 4, 30 hp 

Du hittar mer information om varje kurs i vårt aktuella utbildningsutbud. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11