lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studera utomlands

Ämneslärarutbildningen har en internationell profil som står inskriven i våra båda utbildningsplaner. Du som studerar på den ordinarie ämneslärarutbildningen eller vår Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) har möjlighet att ansöka om en vistelse utomlands under tiden du studerar till ämneslärare.

Vi erbjuder studenterna möjligheten att göra sin VFU utomlands och du som studerar på den ordinarie ämneslärarutbildningen, kan även ansöka om att få åka som utbytesstudent via något av Lunds universitets avtal.

Gör din VFU utomlands

Det finns stora möjligheter att åka på VFU utomlands under din tid på Ämneslärarutbildningen. Det är dock du som student som ansvarar för att ta kontakt med den verksamhet där du är intresserad av att göra din VFU. När det gäller VFU utomlands är det viktigt att du är ute i god tid då det kan ta tid att skriva avtal med den aktuella skolan. De krav som Ämneslärarutbildningen ställer är att skolan du kontaktar ska kunna tillhandahålla möjlighet för dig att genomföra det som kursplanen beskriver att du ska göra under din VFU. T ex att du ska få möjlighet att självständigt få genomföra ett lektionspass. Det ska också finnas en handledare i verksamheten som kan kommunicera på engelska eller svenska med kursansvarig och examinator. 

När du kommit i kontakt med en skola utomlands som kan ta emot dig under din VFU kontaktar du studievägledaren som i samarbete med utbildningschef kontaktar den aktuella skolan för avtalsskrivning.

Ekonomisk stöd

Om du åker utomlands och gör din VFU under en period som är minst 8 veckor kan du ansöka om Erasmus stipendium för praktik. Du kan läsa mer om detta via www.lu.se - Studera utomlands. För dig som gör din VFU utomlands finns även resebidrag att ansöka. Information finns att hämta hos studievägledaren. Viktigt är att du också undersöker andra finansieringsmöjligheter.

För studenter som är antagna innan hösten 2016

Resebidraget kan omfatta totalt 8000 kr och är jämt uppdelat på den äldre ämneslärarutbildningens två lärosäten (Lund och Kristianstad). Den del som ansöks om via Lunds universitet utbetalas om den har beviljats först efter uppvisande av resekvitton och andra resekostnader. Summan är en återbetalning av de utlägg som gjorts i samband med VFU:n kopplat till resan. Det innebär att du endast ersätts den summan som dina utlägg motsvarar upp till maximalt 4000 kr. Den del av resebidraget som utbetalas av Högskolan i Kristianstad uppgår också till 4000 kr dock utan krav på uppvisande av kvitton eller andra utgifter i samband med resan.

För studenter som är antagna från och med hösten 2016

Resebidraget kan omfatta totalt 4000 kr. Ansökan görs via Lunds universitet och utbetalas först sedan den som har beviljats bidrag, kunna uppvisa resekvitton och underlag för andra resekostnader. Summan är en återbetalning av de utlägg som gjorts i samband med VFU:n kopplat till resan. Det innebär att du endast ersätts den summan som dina utlägg motsvarar upp till maximalt 4000 kr.

Utbytesstudier

Lunds universitet har många partneruniversitet utomlands och du kan söka till något av dessa för att tillbringa en termin av dina studier utomlands. Varje terminsstart håller studievägledaren tillsammans med de internationella koordinatorerna information om hur du går tillväga för att söka utbytesstudier. På ämneslärarutbildningen har vi för att det ska passa in i utbildningsstrukturen förlagt de möjliga utbytesterminerna till:

Gymnasielärare: termin 5 i andraämnet eller termin 7 i förstaämnet.
Åk 7-9 lärare: termin 4  i andraämnet

Du gör din ansökan hos olika fakulteter beroende på vilket ämne du läser. Du hittar fakulteterna i högerspalten.

För att du ska kunna tillgodoräkna dig dina utbytesstudier så långt som möjligt inom ramen för Ämneslärarutbildningen är det viktigt att du tar kontakt med studievägledaren för att upprätta en individuell studieplan. Det kan vara så att du måste komplettera med moment i de kurser som du missat undertiden du är på utbytesstudier, det är därför viktigt att dina utbytesstudier föregås av god planering. Du kan läsa mer om ansökningsprocessen på respektive fakultets webbsida.

Ämnen och fakultetsavtal:

Humanistiska och teologiska fakulteterna: engelska, moderna språk, historia, svenska och svenska som andraspråk.
Du hittar mer information på
fakultetens hemsida

Naturvetenskapliga fakulteten: matematik och fysik.
Du hittar mer information på
fakultetens hemsida