Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om den verksamhetsförlagda utbildningen 

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt på din framtida arbetsplats - skolan. Här får du tillfälle att utveckla praktiska lärarkunskaper som att planera, undervisa, delta i arbetslagsmöten och möta elever, skolledning, föräldrar och elevhälsoteam. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i tre olika perioder på fem respektive tio veckor fördelade under hela utbildningen. 

Kursplan och lärandeändamål 

Precis som i övriga kurser i ämneslärarutbildningen, är varje VFU-period styrd av en kursplan där det anges lärandemål för kursen. 

Lärandemålen för VFU-perioderna inbegriper bland annat att du planerar och genomför lektionspass med eleverna. Det finns inte angivet exakt antal lektioner, utan det avgörs av dig och din handledare i samråd. Det viktiga är att det ni kommer överens om gör det möjligt för dig att nå kursens mål. 

VFU-handledare

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. Vissa studenter gör alla sina VFU-perioder i samma verksamhet, medan andra placeras i olika verksamheter för varje ny period. Detta styrs av vilka ämnen du respektive din handledare har, samt det arbetslag handledaren tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne, men vi garanterar inte VFU i andraämnet. 

VFU-lärare 

Under din VFU-period kommer du att få besök av en examinerande VFU-lärare från universitetet. Hen kommer att delta i en lektion som du håller i, och leder ett så kallat trepartssamtal där ni tillsammans med din handledare diskuterar lektionen, dina styrkor, utvecklingsområden och dina förutsättningar att nå målen. 

Praktisk information 

Här nedan hittar du information om hur VFU-placeringen på skola går till, samt annan praktisk information om frånvaro, belastningsregister och reseersättning. Tryck på rubriken för att läsa mer. 

Om VFU-placeringen


Placering på grund- och gymnasieskolor

Lunds universitet har avtal om VFU med skolor i Skåne och västra Blekinge. Din VFU-placering avgörs antingen av din bostadsort eller av studieorten, det vill säga Lund med närområde. Riktlinjen för resväg är att du inte ska behöva få längre än 90 min enkel resa.

Ibland är det nödvändigt att placera studenter utanför Lund med närområde även om du bor i eller nära Lund. Studieortens närområde definieras av en radie 35 km runt Lund, vilket motsvarar mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem. 
 

Kan jag själv ordna VFU-placering?

Tyvärr är det inte möjligt att som student själv ordna VFU-placering. Detta styrs av bland annat de ramavtal vi har och för att VFU-organisationen ska fungera måste all placering ske genom VFU-koordinator. 

Ett undantag för detta är om du är KPU-student och ska göra VFU i tjänsten, eller om du vill göra din VFU-utomlands. Mer information om dessa två möjligheter finns längre ner i rullmenyn. 
 

Anpassning och byte av VFU-placering

Du kan ansöka om byte av VFU om du har:

  • Lång resväg
  • Medicinska skäl (läkarintyg krävs)
  • Sociala skäl, som till exemepl barnomsorg eller om problem dyker upp på din VFU.  
     

Blaknett för ansökan om byte av VFU-placering på grund av särskilda skäl: 
Blankett för ansökan om byte av VFU-placering på grund av särskilda skäl (PDF, 242 K, ny flik)  
 

Frånvaro

Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär studier på heltid för studenter inom ämneslärarprogrammet. Studenten förväntas medverka aktivt i skolans verksamhet, följa sin handledare i dennas arbetsdag och genomföra de uppgifter som är relaterade till kursen. Närvaro är obligatorisk på de skolförlagda delarna av VFU. Fråvaro måste alltis anmälas till VFU-handledaren och VFU-koordinatorn.  

Studentförsäkrningar

Lunds universitet har som målsättning att ha ett bra försäkringsskydd för de studenter som har sin verksamhet helt eller delvis förlagd vid universitetet. 

Läs mer om studentförsäkringar via den här länken.

Reseersättning  

Lunds universitet ersätter den del av resekostnaden som överstiger mellanzon i Skånetrafikens biljettsystem om du som student bor i Lund eller i Lunds universitet närområde och har placering utanför närområdet. Det gäller även student som bor utanför närområdet och placeras utanför närområdet om resan är längre än det mellanzon omfattar. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för ansökan om reseersättning inom VFU (PDF, 587 K, ny flik)

Belastningsregistet

Enligt lag 2013:852 ska studenter antagna till lärarutbildningen lämna utdrag ur belastningsregistret. Lagen syftar till att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar eller gör verksamhetsförlagd utbildning inom de berörda verksamheterna. 

Utdraget lämnas till rektor på partnerskola, eller den person som rektor utser. Den som inte lämnar utdrag får inte genomföra VFU.

Länk till polisens webbsida, där du beställer ditt utdrag ur belastningsregistret. 

Vikariat 

Om någon tillfälligt ska vikariera som lärare krävs ett anställningsförfarande. Enligt universitetets regler kan du inte vara student när du är anställd som vikarie, det vill säga den tid du i så fall vikarierar kan inte samtidigt räknas som studietid. 

Här kan du läsa mer om vikariat (PDF, 125 K, ny flik).

VFU utomlands

Det finns stora möjligheter att åka på VFU utomlands under din tid på ämneslärarutbildningen. Det är du själv som student som i så fall ansvarar för att ta kontakt med den verksamhet där du är intresserad av att göra din VFU. Längst ner hittar du länkar till dokument med ytterliagare information som kan vara till din hjälp i din ansökan. 

Finns det några krav för att få göra sin VFU utomlands? 
För att göra VFU utomlands krävs att du:

  • Är godkänd på samtliga tidigare VFU-perioder.
  • Håller normal studietakt.

Vart kan jag åka?
Du hittar en skola på egen hand och tar även den kontakten själv. 

Hur hittar jag en skola? 
Ta kontakt med den aktuella skolan, förslagsvis med ett mejl.
Utgå gärna från denna mall när du utformar mejlet (PDF, 106 K, ny flik)
• Stäm av med VFU-koordinatorn att du vill göra VFU-utomlands.
• Kontakta VFU-koordinatorn när du kommit överrens om placeringen som ser till att ett avtal upprättas.

Vilka är kraven på en mottagande skola?
• De ska kunna erbjuda dig att undervisa på rätt nivå.
• De ska ge dig möjlighet att kunna under
visa i rätt ämne/ämnen.
• De ska tillhandahålla en handledare som kan handleda och diskutera undervisning
med dig

Hur gör jag med boende och ekonomi? 
Du står själv för kostnader för din resa och uppehälle. Tänk på att eventuellt visum och vaccinationer kan innebära extra kostnader. Du ordnar själv med boende under din VFU. 

Kan jag få bidrag från Lunds universitet? 
Ja du kan få ett resebidrag till din resa och boende om max 5000 kr. Blankett för ansökan hittar du via länken Blanketter i spalten till vänster.

Du kan hitta en film som visar hur du fyller i ansökan om resebidrag här

Du kan även söka olika stipendier

  • Om du väljer att förlägga din 10 veckors VFU utomlands har du möjlighet att söka Erasmus+ praktikstipendium (vid VFU i ett EU/ESS land). Läs mer på:  www.lu.se/praktisera-utomlands
  • Du har möjlighet att få ditt CSN som vanligt samt ansöka om merkostandslån för t.ex. resa och boende. 

Är jag försäkrad under min VFU?
När du gör VFU utomlands skrivs ett avtal mellan Lunds universtiet och den mottagande skolan, vilket innebär att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Länk med texten information om försäkringen hittar du här

Finns det länder jag inte bör åka till?
Det finns länder som inte är lämpliga att åka till ur säkerhetssynpunkt. Information om säkerhetsläget i olika länder hittar du på Sweden Abroad. Här finns även information om hur du till exempel går tillväga om du förlorar ditt pass eller om du är i behov av akut hjälp.

Blanketter för VFU utomlands 
Blankett med information för ansökan om VFU utomlads (PDF, 115 K, ny flik) 

Blankett med ansökan om resebidrag för VFU utomalnds (PDF, 152 K ny flik)  

Blankett med exempel på hur du kan formulera dig när du kontaktar en VFU-plats utomlands (PDF, 106 K, ny flik) 

VFU inom anställning, för dig som är KPU-student 

För dig som studerar till ämnneslärare via KPU och redan har en antällning på skola vid utbildningens start, är det möjligt att göra din VFU på den egna arbetsplatsen. Minst en av VFU-delkurserna ska dock genomföras på annan skola än den där studenten har sin anställning. Denna VFU-placering anordnas av Lunds universitet.

För att det ska vara möjligt att genomföra VFU på den egna arbetsplatsen och samtidigt kunna utvecklas i sin blivande lärarprofession krävs en överenskommelse mellan student, arbetsgivare och Lunds universitet. Blanketter med mer information och ansökan om att göra VFU inom sin befintliga anställning finns här nedanför. 


Blankett med villkor för VFU inom anställning (PDF, 111 K, ny flik)  

Blankett med ansökan om att göra VFU inom anställning  (PDF, 205K, ny flik)  

VFU-portalen

Lunds universitet använder sig av en digital VFU-portal där VFU-samordnare och VFU-ansvariga arbetar med lärarstudenternas placering tillsammans med VFU-organisationen på Lund universitet. VFU-portalen hämtar information om studenterna från Ladok. 

Tidsplan

 I mars varje år gör lärosätet en prognos med antalet förväntade VFU-placeringar. I maj (15/5) respektive november (5/11) beställer VFU-koordinatorn platser i VFU-portalen inför kommande termin, dessa platser gäller enbart de kommunala skolorna. För de fristående skolorna skickas beställningen ut via mejl. VFU-samordnaren skickar sedan ut förfrågningar till skolorna, denna processen tar två månader. Deadline för insamlingen av placeringar är alltid två månader efter lärosätets beställning är gjord. Därefter går VFU-koordinator igenom inkomna VFU-platsar och VFU-placering sker sedan på de skolor som universitetet har avtal med. Du som student ordnar aldrig själv din VFU-placering. 

Senast två veckor före kurstart

 Du som student får besked om din placering via mejl (den som finns registrerat i Ladok). Tänk på att infomation ibland hamnar i skräpposten så kontrollera denna om du inte sett något mejl. Målet är att alla ska ha fått en placering 2 veckor innan kursstart men ibland kan det dröja ända tills sista dagarna innan placeringen är klar eftersom det kan ha blivit återbud på någon plats, någon handledare har blivit sjuk eller liknade. Alla får dock ett mejl 2 veckor innan kursstart med info om placering eller om att placeringen är på gång. 

I mejlet finns kontaktuppgifter till din handledare samt vilken skola placeringen är på. Det är du som student som ansvarar för att kontakta handledaren för att planera upp din VFU. 

Blanketter

Här hittar du blanketter och dokument som du har användning för under din VFU. 

VFU-guide. Omslag med två vandrare.

Här hittar du en guide med all information du behöver inför och under din VFU. 

Blommande magnolior på universitetsområdet i Lund.

VFU-perioder

Ska du göra din VFU under vårterminen 2024?
Datumen hittar du här. 

Ämneslärarutbildningen
 

ÄVGD01
VFU 1
Vecka 6 – 11 (uppehåll vecka 8)  

ÄVGN02
VFU 2
Vecka 12 – 17 (uppehåll vecka 13) 


Kompletterande pedagogisk utbildning


ÄKPN03
VFU 3
Vecka 3 – 12 (uppehåll vecka 8) 

ÄKPN01
VFU 1
Vecka 12 – 17 (uppehåll vecka 13) 

SKÄL

Den 4 oktober 2024 bjuder utbildningsvetenskapliga institutionen in till SKÄL - Samarbetskonferens kring ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Här möts VFU-handledare, ämneslärarutbildare, alumner samt ämneslärarstudenter från KPU termin 2 och sammanhållna ämneslärarprogrammet termin 9, för att diskutera vårt gemensamma arbete kring verksamhetsförlagd utbildning. 

Kontakt för VFU-frågor

VFU-koordinator: 
Suzana Ristic  
suzana.ristic@uvet.lu.se
046-222 69 53
Svarar på frågor om VFU-placeringar, VFU-handledare, VFU-lärare och VFU utomlands.


Utbildningsledare: 
Helena Hörvin Billsten
helena.horvin_billsten@uvet.
lu.se 
046-2227718 
Svarar på frågor om kursmål och bedömning, samt problem under VFU:n. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11