Om SPETS

Forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society) utgör en arena för forskarutbildning och kunskapsutveckling som syftar till att stärka kvalitén och kunskapsbasen för professionsutbildning inom svensk högre utbildning. Med professionsutbildning avses såväl yrkesinriktade program (t.ex. ingenjörsutbildningar) som program som leder till legitimationsyrken (t.ex. lärarutbildning och hälso- och sjukvårdsutbildning) samt utbildningar med konstnärlig examen. Även forskarutbildning omfattas av SPETS forskningsområden, då denna utbildning lägger grunden för arbete som lärare och forskare inom akademin. Aktuella kunskapsbehov inom dessa professionsinriktade kompetensfält blir utgångspunkten för forskningsprojekt som exempelvis handlar om utbildningens villkor och utveckling, utbildningspolitik, digitalisering, undervisning samt lärande. 

 

Decorative image

Forskarskolan SPETS drivs i samverkan mellan Lunds universitet (värdlärosäte), Institutionen för utbildningsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, och Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA). SPETS leds av en styrgrupp bestående av företrädare för samtliga partnerlärosäten. Styrgruppens huvudsakliga ansvar är att organisera och leda/samordna verksamheten inom forskarskolan, t ex. frågor kopplade till ekonomistyrning och budget, avtal, utlysning av doktorandtjänster, antagning av doktorander, handledning, studieuppföljning, kursverksamhet, seminarier och övriga gemensamma verksamheter.

Genom samarbetet mellan SPETS partnerlärosäten och det vidgade nätverk som lärosätena erbjuder får doktoranderna inom SPETS tillgång till en mängd nationellt och internationellt aktiva forskningsmiljöer. Samarbetet innebär att kursverksamhet, seminarier, handledarkollegium samt internat hålls gemensamt med fysisk rotation mellan partnerlärosätena. Doktoranderna har sin fysiska arbetsplats vid det lärosäte som finansierar deras doktorandanställning.

Doktorander som har sin fysiska placering vid Lunds universitet respektive Högskolan i Borås följer den allmänna studieplanen i Utbildningsvetenskap vid Fakulteterna för Humaniora och Teologi, Lunds universitet som finns tillgänglig här.

Doktorander som har sin fysiska placering vid Chalmers tekniska högskola följer den allmänna studieplanen iKommunikation och lärande inom STEM som finns tillgänglig här.

För varje doktorand upprättas det även en individuell studieplan, som uppdateras minst en gång om året. Den individuella studieplanen utformas i dialog mellan doktorand och handledare.

I SPETS bedrivs flera parallella aktiviteter, där kurserna är öppna för alla doktorander i Sverige.

Höstterminen 2022

  • Årlig SPETS-konferens. 8-9 december, lunch till lunch (handledare ses redan 10.30 den 8e för handledarkollegium). Detaljer hittas här

Vårterminen 2023

  • Kurs: Professioner i kunskapssamhället (7,5 hp) med start 17 januari. Övriga kursdagar är 7 februari, 22 februari och 7 mars. Kursen arrangeras av Högskolan i Borås. Kursplan hittas här och anmälan görs här.
  • Kurs: Professionsutbildning, praktik och praxis (7,5hp) med start 5 april. Övriga kursdagar är 19 april, 3 maj, 17 maj och 7 juni. Kursen arrangeras av Högskolan i Borås. Kursplan hittas här och anmälan görs här.

Här kommer information om SPETS doktorander snart att läggas ut.

Information om SPETS handledare och handledarkollegium kommer snart.

Information om SPETS rådgivande referensgrupp kommer snart.

Kontakt

Anders Sonesson (nationell koordinator), Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap/Avd. för högskolepedagogisk utveckling (AHU): anders.sonesson@ahu.lu.se

Hans Malmström, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande: mahanschalmersse

Petra Angervall, Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete: petra.angervallhbse

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2022-11-01