Ämneslärarutbildning (ÄLU)

Om utbildningen 

Vill du undervisa, engagera, inspirera och göra skillnad i människors liv? Bli lärare! Ämneslärarutbildningen i Lund ger dig behörighet att arbeta i gymnasieskolan, grundskolans årskurs 7–9 och vuxenutbildningen.

Som ämneslärare förenar du djupa ämneskunskaper med en förmåga att förstå och vägleda andra. På ämneslärarutbildningen i Lund utvecklar du båda delarna. Du läser heltid på Lunds universitet under 10 terminer. En omväxlande utbildning där du studerar dina två valda ämnen på ämnesinstitutioner med starka forskningsmiljöer, samtidigt som du växer in i rollen som lärare genom studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning på din framtida arbetsplats: skolan.

En utbildning med tre delar

Ämneslärarutbildningen i Lund är inriktad mot att bli lärare i gymnasieskolan, men gör dig samtidigt behörig att jobba i grundskolans senare år och inom vuxenutbildningen. Utbildningen består av 300 hp och har tre beståndsdelar: Ämnesstudier i två ämnen: 120 hp i ena ämnet, 90 hp i andra ämnet. Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK: 60 hp och Verksamhetsförlagd utbildning, VFU: 30 hp. 

Ämnesstudier i två ämnen

När du söker till ämneslärarutbildningen väljer du ett ingångsämne: Engelska, Svenska eller Svenska som andraspråk. Inför ditt andra studieår väljer du ytterligare ett ämne. Du blir lärare i båda ämnena och läser dem tillsammans med studenter från andra delar av universitetet.

Våra ingångsämnen 

När du söker till ämneslärarutbildningen väljer du ett ingångsämne. Våra ingångsämen är: 

Engelska 

Är du intresserad av att utrusta elever med förmågan att kommunicera internationellt i tal och skrift? Skulle du vilja arbeta med ett ämne där populärkultur och akademiska studier lätt förenas? Då är ämneslärarutbildningen med inriktning engelska något för dig.

Läs mer och ansök till utbildningen med ingångsämnet engelska här: Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska


Svenska 

Är du intresserad av det svenska språket och vill förmedla ditt intresse och dina kunskaper till andra? Älskar du skönlitteratur, grammatik eller kanske att skriva? Då är ämneslärarutbildningen med inriktning svenska något för dig.

Läs mer och ansök till utbildningen med ingångsämnet svenska här: Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska
 Svenska som andraspråk 

Är du intresserad av hur man lär sig ett nytt språk? Och är du särskilt intresserad av hur människor med andra modersmål lär sig svenska? I lärarutbildningen med svenska som andraspråk får du kunskap om både språkinlärning och svenska, liksom betydelsen av flerspråkighet. 

Läs mer och ansök till utbildningen med ingångsämnet svenska som andraspråk här: Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk


Våra andraämnen

Inför ditt andra studieår väljer du ytterligare ett ämne. Vi samarbetar med flera lärosäten och beroende på dina ämnesval kan någon av dina kurser ges i exempelvis Malmö. Ämnena du kan välja på är: 

 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska
 • Spanska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Naturkunskap (ges i Malmö)
 • Idrott och hälsa (ges i Malmö)

Läs mer om alla våra ämnen här.

Utbildningsvetenskap 

Dina ämnesstudier varvas med kurser i utbildningsvetenskap. Ett tvärvetenskapligt ämnesområde med lärarprofession och skola i centrum. Under dina studier inom de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK) möter du teoretiska perspektiv på bland annat ledarskap, konflikthantering och professionsetik. 

Våra kurser i utbildningsvetenskap 
 

Pedagogisk och didaktisk grund 

Under de olika de kurserna får du de pedagogiska och didaktiska grunder som är förutsättningen för ett utvecklande arbete som lärare. Du kommer till exempel att läsa om pedagogiska relationer, normkritisk pedagogik, läroplansteori, betyg och bedömning och om utvärderingsarbete.

Erfarenhet och reflektion

Den utbildningsvetenskapliga kärnan genomförs där det är möjligt i ett nära samarbete med den verksamhetsförlagda utbildningen. Det gör att du erbjuds möjligheter att reflektera över din egen roll som lärare och använda dina egna erfarenheter för att problematisera och diskutera de teoretiska perspektiven.

Undervisning och examination

Undervisningsformer varierar från delkurs till delkurs men vanliga är: litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och projektarbeten som genomförs både individuellt och i grupp. Examinationsform kan också skifta, men genomförs ofta genom en skriftlig inlämningsuppgift eller salstentamen. Ibland förutsätter också examinationen att du använt dina erfarenheter från din verksamhetsförlagda utbildning som grund för analys och faktainsamling. Undervisningsspråket är svenska, men inslag av engelska kan förekomma på samtliga delkurser.

Undervisning

De utbildningsvetenskapliga kurserna ges av Institutionen för utbildningsvetenskap, vid Lunds Universitet. En majoritet av de undervisande utbildningsvetenskapliga lärarna har en bakgrund som ämneslärare. Undervisningsspråket är svenska, men inslag av engelska kan förekomma på samtliga delkurser. Undervisningsformer och examination varierar från delkurs till delkurs. Följande kurser ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan:

 • Läraren och skolan 7,5hp (UVK 1)
 • Eleven och elevens värld i skolan 7,5 hp (UVK 2)
 • Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5hp (UVK 3)
 • Mångfald, rättvisa och stöd till lärande 7,5 hp (UVK 4)
 • Bedömning av kunskaper och betygssättning 7,5hp (UVK 5)
 • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap 7,5 hp (UVK 6)
 • Utvärdering och utvecklingsarbete 7,5 hp (UVK 7)
 • Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser 7,5 hp (UVK 8)

Verksamhetsförlagd utbildning

När du hunnit bli trygg i dina ämnen efter fem terminer är det dags för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, där du får omsätta dina teoretiska kunskaper genom praktik på skola. Du har tre praktikperioder under utbildningens gång och det finns möjlighet att göra någon av dem utomlands. 

Om verksamhetsförlagd utbildning 

Alla VFU-placeringar hanteras av en koordinator vid Lunds universitet som tilldelar alla studenter en lämplig plats inför varje VFU-kurs.

Det finns också möjlighet för dig som vill att genomföra en del av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands. En spännande chans att få internationell arbetslivserfarenhet, se nya skolsystem och upptäcka en annan del av världen. Vi samarbetar bland annat med Hekima Girls’ Secondary School i Tanzania, men har även studenter som varit i Thailand, London, Paris och Kenya. Det finns också möjlighet att söka resebidrag och stipendier från Lunds universitet och Erasmus+ inför din resa. 

Mer information och ansökningsblanketter hittar du här.

Terminsupplägg

Här kan du se utbildningens upplägg, termin för termin. Vid utbildningens start läggs störst fokus på studier i dina valda undervisningsämnen, så att du är trygg i dem inför din första VFU (praktik). 

Internationella möjligheter

Som student på ämneslärarutbildningen har du möjlighet att göra både praktik och utbytesstudier utomlands. Lunds universitet har 670 partneruniversitet runt om i världen. Du betalar ingen studieavgift, och du har möjlighet att ta med dig ditt studiemedel.

Termin 5 passar bäst för ett utbyte inom ditt andraämne och termin 7 passar bäst för utbyte inom ditt ingångsämne. Det finns även många svenska internationella skolor, så även om du läser svenska eller svenska som andraspråk har du möjlighet att studera utomlands. Vi har haft studenter som läst allt från spanska i Chile, till svenska på Island.
Läs mer om internationella möjligheter på Lunds universitet här.

Behörighetskrav

När du söker till ämneslärarutbildningen behöver du uppfylla följande förkunskapskrav: 

Grundläggande behörighet, samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 eller Engelska B och Samhällskunskap A

Särskild behörighet för vissa ämnen förekommer. Läs mer om behörighetskrav för respektive ingångsämne här

Examen och karriär

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen (300 högskolepoäng) med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får även behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 7–9. Med en ämneslärarexamen från Lunds universitet i grunden, öppnar sig många möjligheter för framtiden. Du kan exempelvis göra något av följande:

 • Kandidatexamen
  Bygg vidare på ämnespoängen du redan fått i dina undervisningsämnen och ta ut en kandidatexamen.
   
 • Utökad behörighet
  Du kan bli lärare i fler ämnen än de som du läst under ämneslärarutbildningen. När du skaffat dig ytterligare ämnespoäng i något skolämne kan du ansöka om utökad behörighet via Skolverket.
   
 • Fördjupa din lärarprofession 
  Bli specialpedagog, speciallärare eller gå kurser i skolledarskap och bli rektor.
   
 • Forska
  En ämneslärarutbildning innebär en examen på avancerad nivå. Det kan göra det möjligt att söka sig vidare inom forskning, som doktorand på universitet.

Möt våra studenter och alumner

Läs intervjuer med några av våra studenter. 

Att sitta i skolbänken är stor skillnad från att stå framme vid tavlan och undervisa. För mig var det kärlek från första stund, känn efter om det är det för dig också!

Linneá, alumn från Ämneslärarutbildningen i Lund
Linnéa Khodiar är ämneslärare för gymnasieskolan, i svenska och historia och alumn från ämneslärarutbildningen i Lund. Hur kom det sig att du ville läsa till lärare? 

Jag har alltid älskat att vara social, såväl när det kommer till att prata enskilt med personer som inför större grupper. På lågstadiet när vi hade muntliga presentationer om Sveriges landskap ville mina klasskompisar mest få det överstökat, medan jag gick fram till min scen, drog ner kartan och började prata – och älskade det! Jag uppskattar att få undervisa om det jag brinner för, men även mötena med eleverna ger mig energi. Jag har med tiden också lärt mig att uppskatta när saker inte helt går min väg i läraryrket, och jag tar mig tid att reflektera och kunna förbättra såväl min undervisning som mitt bemötande och hur jag skapar relation till eleverna. Man lär sig något nytt som lärare varje dag och det är nog det absolut roligaste med yrket!

Vilka ämnen valde du, och varför?  

Jag valde svenska och historia, där jag kreativt kan planera min undervisning utifrån ämnesplaner och betygskriterier men även mina egna och elevernas intressen. Det är också roligt att kombinera båda ämnena, exempelvis när det kommer till svenskans litteraturhistoria.

Svenskan – att läsa, skriva och tala är några av våra mest grundläggande kunskaper i skolan och att vara bra på svenska underlättar i de andra ämnena. Jag vill lägga en bra grund för att kunna förstå andra ämnen, men även att förstå och göra sig förstådd i samhället och kommande yrkesliv. Ett rikt språk är den vackraste presenten jag kan tänka mig att ge!

Historia – I en tid av konflikter, katastrofer och förändringar ser jag vikten av att kunna blicka bakåt, med såväl kritisk blick som med tanken på att lära sig något. Ett historiemedvetande gör också att vi kan se på vår framtid med andra ögon och ta välgrundade beslut.

Vad har du uppskattat mest med utbildningen?

Jag har uppskattat att jag fått en stadig grund att stå på, såväl när det gäller ämneskunskaperna, didaktik, pedagogik och i mötet med skolan under min VFU. Jag gjorde min VFU på väldigt olika skolor och det gav mig en bredd och en vidgad förståelse för vad yrket skulle kunna komma att innebära. Jag uppskattade också att jag under min UVK fick tränas i att tänka, kritiskt granska och reflektera kring yrkets komplexitet, vilket har hjälpt mig att ständigt utvecklas under mitt yrkesliv.

Hur var det att gå från student, till att börja arbeta som ämneslärare? 

Det var otroligt roligt, men också tufft. Jag hade turen att få fantastiska och stöttande kollegor som hjälpte mig in i yrket, men de första åren bygger man upp mycket när det kommer till allt från undervisningsmaterial och fingertoppskänsla för elevrelationer och det tar mycket tid. Det får man dock igen sen, när man kommit in i det. Jag rekommenderar alla lärarstudenter att se och uppleva så mycket som möjligt under sin VFU, inte bara lektionerna för yrket är så mycket mer. Be om att få din handledares material när du slutar, det kommer vara en otroligt bra grund inför ditt första arbete. 

Är det något speciellt du plockat med dig från utbildningen in i arbetslivet?

Massor, jag har väldigt djupa ämneskunskaper och didaktiska förmågor. Det jag verkligen uppskattar från UVK är att jag har tränat min förmåga att reflektera över olika komplexa situationer som uppstår. Även om jag inte alltid har ett rakt svar så kan jag vända och vrida på en fråga och försöka resonera mig fram till ett svar när det kommer till komplexa frågor i mitt arbete.

Skulle du rekommendera andra att bli lärare? Och i så fall varför?

Ja det skulle jag verkligen för jag älskar att vara lärare! Du får den bästa kombinationen av att få fortsätta nörda ner dig i dina favoritämnen samtidigt som du också får ett otroligt socialt jobb där du får arbeta med din förmåga att skapa elevrelationer och träna din sociala kompetens varje dag.

Vad skulle du vilja säga till blivande lärarstudenter?

Jag skulle rekommendera alla som funderar på att bli lärare att vikariera lite, känn efter om ni gillar det. Att sitta i skolbänken är stor skillnad från att stå framme vid tavlan och undervisa. För mig var det kärlek från första stund, känn efter om det är det för dig också!

Ämneskunskaperna vi får med oss är otroligt bra, efter 4 år på utbildningen känner jag mig väldigt trygg i mina ämnen. Känslan när eleverna förstår något man försöker lära dem är fantastisk! 

Martin Silva
Martin Silva är ämneslärarstudent i engelska och spanska på Lunds universitet. Hur kom det sig att du ville läsa till lärare? 

Jag kommer från en riktigt lärarfamilj, så det har alltid känts som en ganska naturlig väg att ta. Har alltid trivts väldigt bra i skolmiljö och efter att jag hade jobbat på en skola i några år och verkligen gillat det så var det ingen tvekan!

Vilka ämnen valde du, och varför?  

Spanska eftersom jag är halvchilenare och har språket naturligt, samt att det är ett av de bästa ämnena att ha för att få jobb. Engelska för att det är väldigt roligt att plugga, och ganska tacksamt att lära ut.

Vad uppskattar du mest med utbildningen?

Ämneskunskaperna vi får med oss är verkligen otroligt bra, jag känner mig väldigt trygg i mina ämnen rent kunskapsmässigt efter 4.5 år på utbildningen


Hur skulle du beskriva studentlivet i Lund?

Det fungerar bra för alla typer av studenter! För sådana som mig som har flyttat in från långt bortifrån så är det väldigt lätt att hitta nya sammanhang och nya vänner, oavsett vilken typ av studentliv man är ute efter. 

Vad uppskattar du mest med VFU:n?

Jag gillar blandningen mellan att se och lära samt att testa sina egna idéer och kunskaper. Det är också en riktigt bra möjlighet att faktiskt få lite feedback på det man gör, något som man inte alls kommer få på samma sätt när man väl är ute i arbetslivet. Under tiden vi pluggade engelska så var vår grammatikundervisning så himla bra, så att lyckas få med sig det och göra grammatikundervisning rolig och intressant också för gymnasieelever är något jag har försökt ta med mig. 

Skulle du rekommendera andra att bli lärare? Och i så fall varför?

Absolut! Det är ett väldigt roligt och varierat yrke där man också gör en enorm nytta för samhället. Det är en otrolig känsla när man märker att elever faktiskt lär sig något som man försöker lära dem!


Vad skulle du vilja säga till blivande lärarstudenter?

Jag tycker verkligen att det är viktigt att ha erfarenhet av att hålla lektioner, så testa att vikariera i skolor för att träna på det. Rent studiemässigt tycker jag att man ska fokusera på ämnesstudierna och försöka vara så väl påläst man kan på sitt ämne.

Utbildningplaner för ämneslärarutbildningen 

Fredrik Rosberg, student på ämneslärarutbildningen

Följ våra studenter

Är du nyfiken på hur det är att studera till ämneslärare i Lund? Följ oss på instagram där våra studenter ger dig eb inblick i vardagen med studier och studentliv.

Antagen?

Välkommen på våra introduktionsdagar! Mer information kommer snart. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-06-09