Person

Martin Malmström

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.malmstromuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är sedan 2017 filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärares yrkesutövning och lärarkunskapens vetenskapliga utveckling. Tidigare har jag arbetat som gymnasielärare i svenska och engelska i ett tiotal år och är filosofie licentiat i svenska med didaktisk inriktning. Min forskning handlar om skrivande, särskilt synen på skrivande. Jag undervisar i olika UVK-kurser (Utbildningsvetenskaplig kärna) och handleder examensarbeten i ämneslärarutbildningen och på musikhögskolan i Malmö.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag undersöker föreställningar om skrivande i gymnasiet och i högre utbildning så som de kommer till uttryck i kurs- och ämnesplaner och medial debatt. Skrivande studeras ur såväl ett synkront som ett diakront perspektiv. Det innebär alltså att jag söker finna historiska orsaker till rådande föreställningar om skrivande. Jag jämför situationen i Sverige med den i några andra länder. En viktig fråga att söka besvara är vilka mekanismer som skapar idéer om skrivande. Teorier och metoder är hämtade från kritisk diskursanalys, SFL (systemic functional linguistics) och olika samhällsteorier.

I min licentiatuppsats ägnade jag mig åt skönlitterärt skrivande och läsning i gymnasieskolans svenskämne. Inspirerad av fanfiction skapade jag ett undervisningsprojekt i min egen klass där skönlitterär läsning och skrivande ingick. I analysen användes främst narratologiska teorier.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Martin Malmström

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.malmstromuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04