lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är licentiand inom forskarskolan FRAM, som är en nationell forskarskola i de främmande språkens didaktik för verksamma lärare. Mitt ämne är engelska och min forskning rör språkinlärning, närmare bestämt elevers skrivande på engelska.

Min forskning utgör 80% av min tjänst och de resterande 20% undervisar jag i spanska på Liljeborgsskolan i Trelleborg.

Mitt forskningsintresse ligger i hur elever med flerspråkig bakgrund tar sig an skrivprocessen i engelska, vilka strategier de använder samt vad de använder sina olika språk till.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Min forskning handlar om flerspråkiga elevers inlärning av engelska. Jag är särskilt intresserad av hur flerspråkiga elever i årskurs 9 använder sina bakgrundsspråk som en resurs för att bättre tillägna sig färdigheter inom ämnet engelska. Med “flerspråkiga” menar jag elever som regelbundet använder minst tre olika språk.

 

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tina Gunnarsson

Doktorand
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tina.gunnarssonuvet.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11