lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Disputationer

Ingemar Karlsson, du har skrivit en doktorsavhandling om elever i matematiksvårigheter och lärare och elevers tankar kring det här med låga prestationer i matematik. Vem är du?

Jag är NO- och matematiklärare och har under mitt yrkesliv undervisat på grundskolans högstadium, i gymnasiet och inom komvux. Efter pensioneringen har jag ägnat mig åt lärarfortbildning och studier i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik.

Hur kommer det sig att du valde det här ämnet för din doktorsavhandling?

Ämnet fokuserar på ett av skolans större problem och forskningen är definitivt eftersatt när det gäller elever med låga prestationer i matematik. Problemet har fått alltför lite uppmärksamhet. Det finns inte heller evidensbaserade program för att hjälpa dessa elever.

Vad menar du med matematiksvårigheter?

Elever som inte klarar nivån godkänd (betyget E) i matematik anses ha matematiksvårigheter. Man bedömer dessa elever som SUM-elever, det vill säga de har ett Särskilt Undervisningsbehov i Matematik. Min studie visar att ungefär 10 procent av eleverna i årskurs 9 är SUM-elever.

Vad är det viktigaste du kommer fram till i din avhandling?

Andelen SUM-elever varierar kraftigt mellan de undersökta elva kommunerna vilket påverkar likvärdigheten. De flesta SUM-eleverna har inte dyskalkyli, deras svårigheter beror alltså inte på någon medicinsk störning, utan går att förstå inom den utbildningsvetenskapliga sektorn. I de flesta fall kan förklaringarna hänföras till elevernas omgivning, det vill säga deras sociala nätverk. Eleverna själva uppger matematikängslan, täta lärarbyten och orolig arbetsmiljö som skäl till de låga prestationerna.

Är det något av dina resultat som överraskade dig starkt?

Lärarna uppger att problemen med låga prestationer i matematik i huvudsak ligger hos eleverna själva. Lärarna fokuserar skolans problem på de enskilda eleverna, vars skolsvårigheter och problem främst blir relaterade till individuella brister och tillkortakommanden. Nästan ingen uppmärksamhet ges åt skolmiljön i pedagogisk bemärkelse.

Vilka nya frågor väcker din studie?

Hur ska vi kunna förändra matematikundervisningen så att den svarar mot de behov som SUM-eleverna har? Det är viktigt att skolans åtgärder för dessa elever inte bara är av organisatorisk art. Det finns ett stort behov av praktiknära forskning som kan ta fram evidensbaserade interventionsprogram för dessa elever.

Har din studie påverkat din egen förståelse för vad som händer i mötet mellan matematiklärare, matematikämnet och elever? Om ja, hur?

Ja, alla individer är olika och borde därför ha en individualiserad undervisning. Dessutom gör lärarna tydligt olika tolkningar av kursplanernas mål och betygskriterier.

Varför ska aktiva matematiklärare läsa din avhandling?

Det är viktigt att aktiva matematiklärare har kännedom om problematiken kring elever med låga prestationer i matematik. Jag hoppas att kännedom om avhandlingens resultat även ska leda till ett ökat intresse från lärarnas sida att ta del av aktuell matematikdidaktisk forskning.

 

 

 

Ny avhandling i utbildningsvetenskap

Vart tog behaviorismen vägen?

Ibland kan ett avhandlingsprojekt födas ur mötet med något som forskaren överhuvudtaget inte förstår. Så var det för utbildningsvetaren Ingrid Bosseldal. Efter att ha levt med hundar i nästan hela sitt liv, fick en valpkurs marken att gunga under hennes fötter. Fredagen 26 april försvarade hon den avhandling i utbildningsvetenskap som föddes där.

-         - Vi hade fått en ny familjemedlem, valpen Lissie, och jag hade anmält mig och barnen till en valpkurs.

-        - Vid första kurstillfället skrynklade kursledaren ihop hela ansiktet i ren fasa när min åttaåring tillämpade de metoder jag lärt henne (ett korrigerande ryck i kopplet för att få tillbaka den lite okoncentrerade valpens uppmärksamhet).

-         - Jag fattade ingenting. När jag senast gick på valpkurs var det precis så valpägare lärde sig göra. Nu var det förbjudet. Gjorde hunden fel skulle vi bara låtsas som ingenting. Gjorde hon rätt skulle vi överösa henne med uppmuntrande tillrop och smaskiga godsaker.

Ingrid Bosseldal hade mött de så kallade mjuka metoderna: hundträningsvärldens version av den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori. Och det ledde inte bara till en omprövning av hennes idéer om hur man bäst lever ihop med en hund. Snart handlade det också om synen på barn, barnuppfostran och lärande relationer, för att inte tala om synen på den amerikanska behavioristen B F Skinners inlärningsteori.

-       - Hur kunde det komma sig att Skinners inlärningsteori såg ut att leda till mjukare, mer interaktiva och icke-auktoritära metoder inom hundträningsvärlden samtidigt som den överförd till barnuppfostran och skolutbildning regelmässigt framhålls som odemokratisk och disciplinerande?

Med den frågan som utgångspunkt har Ingrid Bosseldal undersökt vad som händer med Skinners inlärningsteori när den används i olika uppfostrings- och utbildningssammanhang. 

Hon har lyssnat till en polishundstränare, analyserat läromedel och en tidskriftsdebatt om behavioristiska metoder i skolan, funderat över konsekvenserna av att se barn och vuxna, hundar och människor som huvudsakligen lika eller som huvudsakligen olika, spårat dolda behavioristiska tankegångar i svensk skolundervisning och deltagit i två utbildningar där Skinners inlärningsteori praktiseras: den ena av blivande hundinstruktörer, den andra av blivande föräldrautbildare.

Hon har dessutom återvänt till B F Skinners egna texter. Vad var det egentligen han försökte säga, mannen som har liknats vid en grobian och anklagats för allt från råttpsykologi till fanatism och psykisk barnmisshandel?

Resultatet presenterades vid hennes disputation på fredag den 26 april men fick också att tillgå via denna länk: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vart-tog-behaviorismen-vagen(48ccb2e7-8123-442d-ab4c-0b3584a9173d).html

Kontakt: 
Ingrid Bosseldal, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Telefon: 0767-92 58 99
E-post: 
ingrid.bosseldaluvet.luse

Avhandlingens titel: Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa

Länk till avhandlingen: https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vart-tog-behaviorismen-vagen(48ccb2e7-8123-442d-ab4c-0b3584a9173d).html

Tid och plats för disputationen 
Tid: 2019-04-26 Kl 13.15
Plats: C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund


 

Institutionens första licentiand

Nu är det dags för första licputationen vid forskarskolan Communicate science in school. Det är Eva Pennegård som lägger fram sin lic-avhandling Att se undervisning genom elevers ögon, den 29 mars kl 13.15 i C121 (LUX). Opponent är Birgitte Lund Nielsen, docent i professionsdidaktik, VIA University College, Aarhus. Avhandlingen finns tillgänglig som pdf från vecka 8. Vänd er till Eva P om ni önskar en pdf. Eva.pennegard@uvet.lu.se

 

Vill också passa på att meddela att

 

Christian Abrahamsson "licputerar" den 9 maj kl 10.15 i Lux C121. Titeln på hans lic-avhandling är "Lärarperspektiv på elevengagemeng i NO-undervisningen".

 

Johan Lind "licputerar" den 17 maj kl13.15 i Lux C126. Titeln på hans lic-avhandling är "Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser".

 

Louise Rietz har 75%-seminarium den 19 mars i B429 (LUX) kl 13.15. Manuset Elevers argumentation  i sociovetenskapliga dilemman – En interventionsstudie i gymnasieskolans keminundervisningläses och diskuteras med Lena Hansson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Avhandlingsmanus finns tillgängligt som pdf tre veckor före seminariet.

Institutionens första doktor

Den 12 maj 2017 var det dags för institutionens första disputation. Det var Martin Malmström som la fram sin avhandling Synen på skrivande: Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. Avhandlingen hittar du i fulltext här.

Disputationer (sida 1 av 4)

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>

<< Första   < Föregående   1   2   3   4   Nästa >   Sista >>

Aktuella disputationer och 90-procentseminarium

28 september. Hans Teke. Increasing Ethical Awareness. The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study.
Disputation. Opponent docent David Kronlid, Uppsala universitet. Kl 10-ca12, i sal Lux C121.

6 september. Ingemar Karlsson Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik.
Disputation, Oponent är professor Lena Lindenskov, Aarhus University. Kl 13 - ca 15 i sal  Lux C126.

24 maj. Janna Lundberg "Samhällskunskap för en alienerad elit. En etnografisk observationsstudie". Slutseminarium. Diskutant: Maria Olsson.  LUX C214. Kl 13-15

17 maj. Johan Lind. "Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser.
"Licputation". Lux C126. 13.15

17 maj. Katarina Blennow. "Emotive Subject. Social science teaching and pluralist Swedish classrooms".
Slutseminarium, MNO-huset M313 kl 10.15

9 maj. Christian Abrahamsson. "Lärarperspektiv på elevengagemang i NO-undervisningen".
"Licputation". Lux C121, kl 10.15.

26 april. Ingrid Bosseldal "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa".
Disputation. Opponent professor Tora Holmberg, Uppsala universitet.  Lux C126 13.15

29 mars. Eva Pennegård. "Att se undervisning genom elevers ögon".
"Licputation". Opponent Birgitte Lund Nielsen, docent professionsdidaktik, Århus Universitet. Kl 13.15 Lux C121.