lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

ULF-avtal

Utveckling. Lärande. Forskning

ULF-avtal är en nationell försöksverksamhet för praktiknära skolforskning. Under fem år (2017-2021) ska hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning utvecklas och prövas.

Huvudsyftet med försöksverksamheten, som bedrivs på uppdrag av regeringen, är att stärka skolans vetenskapliga grund.