Utlysning forskningsmedel

Publicerad den 17 maj 2020

Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september.

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser två forskningsanslag inom området praktiknära skolforskning. Utlysningen riktar sig till disputerade universitetslärare och forskare som är anställda vid Lunds universitet och är verksamma inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetens-listan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång. Praktiknära forskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, aktörer, situationer, processer m.m. som studeras. Sådan forskning kan, ofta med referens till socialpsykologen och organisationsforskaren Kurt Lewin, sägas intressera sig för den förhandenvarande situationens karaktär och inte endast för generella ”lagar” rörande det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av en rad olika forskningsmetoder, såsom exempelvis deltagande observation och intervju. Det centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter och situationer etc. Inom praktiknära forskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars aktiviteter studeras också är subjekt i exempelvis planering, genomförande och rapportering av forskningen. De två forskningsanslagen uppgår till 900.000 kr. vardera och ska huvudsakligen täcka lön (exkl. OH) för forskande personal. Ansökan ställs till Samordnings-gruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet via mail (an-ders.persson@uvet.lu.se) och ska utformas enligt anvisningarna nedan. Ansökan får omfatta max 10 s. exkl. CV. Ansökans innehåll: anvisningar 1. Projekttitel 2. Sökande och projektledare Korta presentationer av samtliga medverkande vid LU och skolhuvudman (för närvarande utbildningsförvaltningen, Lunds kommun). En av de sökande ska vara projektledare och vara anställd vid LU. 3. Koncis sammanfattning av projektet 4. Projektbeskrivning a). Projektets syfte, upplägg och tidsplan. b). Forskningsläge. c). Projektets forskningsfrågor, metoder och förväntade kunskapsbidrag. d). Projektets relevans för skola och skolaktörer. 5. Reflektion över forskningsetik och eventuellt behov av etikprövning 6. Spridning av projektets resultat Vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering, konferenspresentationer mm. 7. Budgeta). Lön (exkl. OH).a). Övriga kostnader. 8. Medelsförvaltare vid Lunds universitet 9. CV och publikationsförteckning för samtliga medverkande i projektet Ansökan sänds som en sammanhållen PDF-fil till anders.persson@uvet.lu.se senast den 4 september 2020. Ansökan kommer därefter att bedömas av extern sakkunnig och samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet. Vänliga hälsningar Anders Persson ordf. i samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet