Utbildningsvetenskapliga doktorander i Köpenhamn

Publicerad den 1 februari 2016

Tisdagen den 26 januari besökte Ämma Hildebrand och Janna Lundberg lärarutbildningen vid Institut for Skole og Læring i Frederiksberg, Köpenhamn. I detta nyhetsinslag berättar de om dagen.

Ämma och Janna blev inbjudna för att dels att tala inför det samlade kollegiet på lärarutbildningen om hur normkritik och frågor om diskriminering, mångfald och rättvisa tas upp inom utbildningsvetenskaplig kärna i lärarutbildningen vid Lunds Universitet. Dels ombads de delta i ett efterföljande idéseminarium för de lärare och studenter som gemensamt startar upp ett nätverk om normkritik. Även de danska aktivisterna ”Normstormerne” var med under presentationen och deltog i seminariet (<link http: www.normstormerne.dk>www.normstormerne.dk). Presentationen
Presentationen inför det samlade kollegiet ägnades åt att berätta om de doktorandprojekt som Ämma och Janna driver samt hur deras forskning kan kopplas till normkritik respektive rättvisefrågor. Den större delen av presentationen ägnades åt att berätta om deras egen undervisning om det normkritiska innehållet i två av de obligatoriska utbildningsvetenskapliga kärnkurserna på lärarprogrammet vid Lunds Universitet (UVK2 respektive UVK4). Diskrimineringslagen, skolinspektionens syn på likabehandlingsarbetet i skolorna samt de teoretiska grunderna för dessa frågor berördes i korthet.

Reaktionerna

Publiken lyssnade uppmärksamt och uppmuntrande, men några av de efterföljande frågorna visade på de tydliga skillnader som finns i synen på arbete för likabehandling i Sverige och Danmark. En kritisk fråga var om ordet ”hen” verkligen hade införts i hela Sverige. Jannas svar: ”Ja, men det är ju fortfarande ok att säga ’han’ och ’hon’ om en vill det”, möttes av nervösa skratt.  Konsekvenserna
Diskussionen i seminariet ägnades åt definitioner om normkritiskt perspektiv, om klargöranden av hur attityderna i Danmark i Sverige skiljer sig åt, samt hur lagstiftning, policydokument och skolpraktik ser ut och hanteras i lärarutbildningen. Seminariedeltagarna uttryckte tydligt att den svenska situationen är avundsvärd då utsatta och underordnade i Danmark berättar om ett klimat som tydligt och uttryckligen markerar hierarkier samt normer i samhället. Perspektiven
Janna och Ämma tar med sig flera reflektioner från besöket: Det fina mottagandet, det aktiva lyssnandet och den tydliga viljan hos de engagerade i seminariet att göra skillnad inspirerar; de kraftigt manifesterade normerna av överordning och de engagerades berättelser om maktlöshet och upprepade kränkningar som inte ens dansk lagstiftning problematiserar väcker frågor om vad dessa skillnader mellan två i övrigt lika länder kan bero på.
Rapport: Jana Lundberg och Ämma Hildebrand, doktorander i utbildningsvetenskap