Lunds universitet mister examensrätt för matematik inom ämneslärarutbildningen

Publicerad den 3 november 2021
bild på vit tavla

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har ifrågasatt kvaliteten på matematik inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Det innebär att examenstillståndet dras in. Nuvarande studenter drabbas inte av beslutet. Den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, berörs överhuvudtaget inte av beslutet.

Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en nationell utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar. UKÄ meddelar nu att matematik inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet får omdömet ”ifrågasatt kvalitet” vilket innebär att examenstillståndet för matematik dras in.

Lunds universitet kan därmed inte anta helt nya studenter till matematik från och med hösten 2022. Däremot kan de totalt 55 studenter som antagits sedan 2017 fortsätta sin utbildning. De studenter som antogs hösten 2021 kan också välja matematik som andra ämne under våren 2022.

Enligt högskolelagen får universitetet även vid indraget examenstillstånd fortsatta utfärda examen till de antagna studenter som redan har påbörjat sitt program, sin kurs eller utbildning före beslutet om indraget examenstillstånd (HL 1 kap. 14 §). Dessa studenter har således rätt att fullfölja sin utbildning.

Det UKÄ kritiserar är att den ämnesdidaktiska forskningsmiljön inom ämnet matematik inte är tillräckligt stor. UKÄ har däremot inget att invända rörande studenternas möjlighet att nå målen i förhållande till förordningstexten för ämneslärarutbildning. Tvärtom bedömer UKÄ att innehållet i matematiklärarutbildningen både är gediget och genomtänkt i förhållande till de ämneskunskaper som krävs för den kommande yrkesutövningen. Bedömargruppen ser här lärosätet som ”ett gott exempel när det gäller att utforma en stark samverkan mellan matematikämnet och matematikdidaktiken i utbildningen.”

-Vi diskuterar nu olika vägar för att kunna fortsätta att utbilda matematiklärare vid Lunds universitet. Den kompletterande pedagogiska utbildningen är en väg som redan finns och som kan förstärkas men vi kommer även att se över om det är möjligt att bygga upp den matematikdidaktiska forskningsmiljö som UKÄ kräver för att vi ska kunna erbjuda matematik som ett ämne i det sammanhållna ämneslärarprogrammet, säger vicerektor Ann-Kristin Wallengren med ansvar för utbildningsfrågor på Lunds universitet.

På kortare sikt är det omsorg om de studenter som finns i utbildning som kommer att prioriteras.

- Utbildningsansvariga kommer även fortsatt att säkerställa att utbildningen upprätthåller god kvalitet, säger Ann-Kristin Wallengren.

Kontakt:

För frågor rörande ämneslärarutbildningen:

Sinikka Neuhaus, utbildningschef, Institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet

E-post: sinikka.neuhausuvet.luse, Telefon: 046-222 69 55

För övergripande frågor om Lunds universitets utbildningar

Ann-Kristin Wallengren, vicerektor för Lunds universitet med ansvar för utbildning

E-post: ann-kristin.wallengrenrektor.luse, Telefon 046-222 84 76