Dialogkonferens på Campus Helsingborg

Publicerad den 7 oktober 2014
Anders Jakobsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö högskolan talar om att förstå trender när det gäller elevers kunskap.

För andra året i rad samlades ett femtiotal skolchefer, skolpolitiker, utvecklingsledare, rektorer, lärare och forskare från regionens skolor för att delta i dialogkonferensen på Campus Helsingborg. Dagen bjöd på föreläsningar och workshops kring samverkan med fokus på likvärdighet i skolan utifrån aktuell forskning - vad säger forskningen egentligen?

Anders Jakobsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö högskolan och Roger Niklewski, utredare på Skolinspektionen inledde dagen med att lyfta viktiga frågor som: ”vad visar egentligen PISA-resultaten”, ”Vad krävs för att skolan ska lyckas”, för att sedan knyta samman aktuella skolfrågor med aktuell forskning. Syftet med dialogkonferensen är att initiera samverkan mellan akademin, Lunds universitet och skolorna i regionen. - Både akademin och skolorna kan framstå som slutna världar som är svåra att ta sig in i. Nu vill vi öppna upp genom att mötas menar Roger Johansson, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap som även berättar att syftet med att låta en forskare samtala kring en aktuell skolfråga är att visa hur frågeställningar kan fördjupas och ge möjliga inpass i den pågående skolutvecklingen. Avslutningen med Work shops där ämnesinstitutioner, lärare och rektorer möts är tänkt att öppna upp för en direktkontakt där universitetets ämnesinstitutioner får veta vilka önskemål och behov av fortbildning som finns på regionens skolor, men även att visa möjligheterna till hjälp från universitetets ämnesinstitutioner och forskare. - För en institution i utbildningsvetenskap utgör dialogen och samverkan med skolorna i regionen en viktig del av institutionens livsluft och kontaktnät där forskningsfrågor fångas upp och forskning kan spridas, säger Roger Johansson, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap.