Utbildningens riktlinjer för VFU under coronapandemin

Information till studenter, VFU-handledare och VFU-lärare

Förutsättningarna för VFU har förändrats, särskilt för gymnasieskolorna, genom att undervisningen i vissa fall och under vissa perioder bedrivits helt eller delvis på distans. Detta innebär en situation som ingen varit i förut, och vår utgångspunkt är att studenterna ska göra sin VFU under de omständigheter som råder. Vi har stor förståelse för att det kommer att se olika ut på olika skolor och i relationen mellan olika handledare och studenter. Det blir viktigare än någonsin att handledare och VFU-student samverkar kring VFU: n så att den blir så bra som det bara går.

1.     Om handledare/lärare också i det nya läget använder skolan som bas för sin distansundervisning, kan VFU-studenten också träffas på skolan.

2.     Om handledare/lärare undervisar hemifrån kan VFU-studenten bjudas in till detta digitalt och samarbetet mellan student och handledare får då också ske digitalt.

På vilket sätt studenten i denna situation inlemmas i planering och undervisning kan komma att se olika ut, men vi hoppas ni ska hitta bra former för det.

Särskild förordning gäller för VFU: Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115) som gäller för skolor fr o m 200316. I denna ges huvudmannen möjlighet att under vissa förutsättningar hålla en skola stängd under en period och disponera läsåret på ett friare sätt, till exempel kan

o   skoldagar förläggas till lördagar eller söndagar,

o   läsåret omfatta färre skoldagar eller lovdagar,

o   läsåret förlängas in i juli,

o   undervisningstid flyttas till nästa läsår

o   lovskola får förläggas till annan tid än juni.

Följande tillfälliga riktlinjer för VFU beskriver den särskilda ordning som gäller inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet från och med 200318 Situationen kräver flexibilitet från samtliga involverade. Förutsättningarna för VFU har förändrats för gymnasieskolorna genom att undervisningen bedrivs på annat sätt än vanlig. Detta innebär att VFU-studenten så långt det är möjligt inlemmas i den alternativa undervisningen

o   Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser. Det gäller även vid de skolor som övergått till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till andra tider än de gängse.

o   I de fall där VFU-studenten har sin VFU på en skola som fortfarande har eleverna på plats och du som besökande VFU-lärare har förkylningssymptom eller tillhör en riskgrupp som gör att du inte ska göra något besök, kan det fysiska VFU-besöket ersättas med ett digitalt. Studenten kan då göra en videoinspelning av en lektion eller även sända sin lektion live via Skype eller annat digitalt verktyg där kameran är riktad mot VFU-studenten och inte eleverna. Endast lärarkandidaten ska synas och som komplement kan man be handledaren att observera samspelet mellan lärarstudent och elever. Det viktiga är flexibilitet vad gäller underlag för bedömning. VFU-lärare, handledare och student har sedan en videokonferens utifrån inlämnat underlag. Videokonferensen ersätter trepartssamtalet. Trepartssamtal kan alltså ske utan att VFU-läraren genomfört besök i en undervisningssituation.

Det som gäller är individuell hantering av student som av någon anledning inte kan fullfölja VFU-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

o   Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd

o   Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: VFU-kurs skjuts upp till nästkommande VFU-period och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den VFU-kurs som ställts in och den VFU-kurs som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande VFU-kurs nås tillgodoräknas den VFU-kurs som ställts in.

o   Komplettering av förlorade VFU-dagar till följd av Covid-19 avgörs från fall till fall.

Som student ska du följa din VFU-skolas direktiv. Håll dig kontinuerligt uppdaterad om de riktlinjer som ges rörande hela Lunds universitets verksamhet: www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter Om möjligt: använd inskränkningar i möjligheten att genomföra din VFU till följd av förkylningssymtom eller en stängd skola, så VFU-kreativt du kan: fråga handledaren om du kan bistå med någon form av bedömning och/eller planering. Ta tillfället i akt att själv planera något som du kan ha glädje av i ett senare skede. Testa att skapa ditt första/dina första flipped classrooms, etc.

Studenter uppmanas att vända sig till VFU-läraren/examinator om de har individuella frågor gällande sin VFU och till Suzana Ristic, suzana.ristic@uvet.lu.se om de har generella frågor om VFU.

FAQ angående VFU under coronautbrottet

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande VFU under coronautbrottet.
Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-07-14