Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i tre olika perioder på fem respektive tio veckor fördelade under hela utbildningen. Placeringen styrs av din bostadsort (enligt Ladok) och studieorten (Lund).

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. I bästa fall kan du ha samma handledare under alla VFU-perioder, men det styrs av handledarens respektive dina ämnen och det arbetslag som handledaren tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne, men vi garanterar inte VFU i andraämnet. 

Träna på att vara lärare

Tanken med den verksamhetsförlagda utbildningen är att den ska fungera som ett komplement till dina ämneskurser och utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Under VFU-perioderna får du utveckla praktiska lärarkunskaper som att planera, undervisa, delta i arbetslagsmöten och möta elever, skolledning, föräldrar och elevhälsoteam. I förekommande fall kan du också delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, friluftsdagar, studiedagar etc.

En VFU-kurs är precis som övriga kurser i ämneslärarutbildningen styrd av en kursplan där det anges lärandemål för kursen. Lärandemålen för VFU-perioderna inbegriper alltid som en del att du planerar och genomför lektionspass. Det finns inte angivet exakt antal lektioner, utan det avgörs av dig och din handledare i samråd. Det viktiga är att det ni kommer överens om gör det möjligt för dig att nå kursens mål. En gång under VFU-perioden får du besök av en examinerande lärare från universitetet. Hen bedömer hur lektionspasset genomförs.

Kontakt

VFU-koordinator Suzana Ristic 
suzana.risticuvet.luse
046-222 69 53

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2021-07-14