lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i tre olika perioder på fem respektive tio veckor fördelade under hela utbildningen. Placeringen styrs av din bostadsort (enligt Ladok) och studieorten (Lund).

Handledning

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. I bästa fall kan du ha samma handledare under alla VFU-perioder, men det styrs av handledarens respektive dina ämnen och det arbetslag som handledare tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne. Ibland kan det därför bli aktuellt att under någon av dina VFU-perioder byta handledare och kanske också VFU-skola.

Träna på att vara lärare

Tanken  med den verksamhetsförlagda utbildningen är att den ska fungera som ett komplement till dina ämneskurser och utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Under VFU-perioderna får du utveckla praktiska lärarkunskaper som att planera, undervisa, delta i arbetslagsmöten och möta elever, skolledning, föräldrar och elevhälsoteam. I förekommande fall kan du också delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, friluftsdagar, studiedagar etc.

En VFU-kurs är precis som övriga kurser i ämneslärarutbildningen styrd av en kursplan där det anges lärandemål för kursen. Lärandemålen för VFU-perioderna inbegriper alltid som en del att du kunna planera och genomföra lektionspass. Det finns inte angivet exakt antal lektioner, utan avgörs av dig och din handledare i samråd. Det viktiga är att det ni kommer överens om gör det möjligt för dig att nå kursens mål. En gång under VFU-perioden får du besök av en examinerande lärare från universitetet. Hen bedömer hur lektionspasset genomförs. 

Handledning

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. I bästa fall kan du ha samma handledare under alla VFU-perioder, men det styrs av handledarens respektive dina ämnen och det arbetslag som handledare tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne. Ibland kan det därför bli aktuellt att under någon av dina VFU-perioder byta handledare och kanske också VFU-skola. 

. Efter lektionspasset har studenten, handledaren på skolan och den besökande läraren ett trepartssamtal där man dokumenterar det som diskuteras. Den besökande läraren rapporterar in betyget till den som är kursansvarig och kursen betygssätts precis som övriga kurser. Det finns även möjlighet att genomföra VFU utomlands, läs mer om utlandsstudier. 


Lunds universitet tilldelar dig som student en VFU-plats på en skola. Innan VFU:n ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta gör du via polisens webbsida. Ibland får studenter en förfrågan om att vikariera. Under praktikperioden kan du som student dock inte vikariera, då du ska följa handledares arbetsdag. VFU:n utgör heltidsstudier. Kom ihåg att VFU:n är din tid för lärande ute i den praktiska verksamheten. Ta tillfället i akt och inhämta så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Även om du har VFU-uppgifter så glöm inte att hinna uppleva allt det roliga och spännande som det innebär att vara lärare!