Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i tre olika perioder på fem respektive tio veckor fördelade under hela utbildningen. Placeringen styrs av din bostadsort (enligt Ladok) och studieorten (Lund).

Handledning

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. I bästa fall kan du ha samma handledare under alla VFU-perioder, men det styrs av handledarens respektive dina ämnen och det arbetslag som handledare tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne. Ibland kan det därför bli aktuellt att under någon av dina VFU-perioder byta handledare och kanske också VFU-skola.

Träna på att vara lärare

Tanken  med den verksamhetsförlagda utbildningen är att den ska fungera som ett komplement till dina ämneskurser och utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Under VFU-perioderna får du utveckla praktiska lärarkunskaper som att planera, undervisa, delta i arbetslagsmöten och möta elever, skolledning, föräldrar och elevhälsoteam. I förekommande fall kan du också delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, friluftsdagar, studiedagar etc.

En VFU-kurs är precis som övriga kurser i ämneslärarutbildningen styrd av en kursplan där det anges lärandemål för kursen. Lärandemålen för VFU-perioderna inbegriper alltid som en del att du kunna planera och genomföra lektionspass. Det finns inte angivet exakt antal lektioner, utan avgörs av dig och din handledare i samråd. Det viktiga är att det ni kommer överens om gör det möjligt för dig att nå kursens mål. En gång under VFU-perioden får du besök av en examinerande lärare från universitetet. Hen bedömer hur lektionspasset genomförs. 

Handledning

Under din VFU får du en personlig handledare, som arbetar som lärare på den skola du gör din VFU på. I bästa fall kan du ha samma handledare under alla VFU-perioder, men det styrs av handledarens respektive dina ämnen och det arbetslag som handledare tillhör. Vår ambition är att du förutom att göra VFU i ditt förstaämne också ska få göra det i ditt andraämne. Ibland kan det därför bli aktuellt att under någon av dina VFU-perioder byta handledare och kanske också VFU-skola. 

. Efter lektionspasset har studenten, handledaren på skolan och den besökande läraren ett trepartssamtal där man dokumenterar det som diskuteras. Den besökande läraren rapporterar in betyget till den som är kursansvarig och kursen betygssätts precis som övriga kurser. Det finns även möjlighet att genomföra VFU utomlands, läs mer om utlandsstudier. 


Lunds universitet tilldelar dig som student en VFU-plats på en skola. Innan VFU:n ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta gör du via polisens webbsida. Ibland får studenter en förfrågan om att vikariera. Under praktikperioden kan du som student dock inte vikariera, då du ska följa handledares arbetsdag. VFU:n utgör heltidsstudier. Kom ihåg att VFU:n är din tid för lärande ute i den praktiska verksamheten. Ta tillfället i akt och inhämta så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Även om du har VFU-uppgifter så glöm inte att hinna uppleva allt det roliga och spännande som det innebär att vara lärare!

VFU och corona-viruset

Corona-info till dig som är ute på VFU/ska ut på VFU

Många studenter som är ute på VFU har vänt sig till utbildningen för att höra hur de ska agera med anledning av covid-19. Vi befinner oss i en extraordinär situation och får försöka vara så kloka vi kan. Det innebär bland annat att reglerna för frånvaro i samband med VFU måste justeras. 

Utbildningschef Sinikka Neuhaus meddelar följande riktlinjer för den kommande tiden (utfärdade 2020-03-18)

Förnyade riktlinjer för VFU inom ämneslärarutbildningen mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 (coronaviruset)

Följande riktlinjer bygger på de riktlinjer som ges rörande hela Lunds universitets verksamhet: https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter

Förutsättningarna för VFU har förändrats för gymnasieskolorna genom att undervisningen på de allra flesta ställen bedrivs på distans. Detta innebär en situation som ingen varit i förut, och vår utgångspunkt är att studenterna ska göra sin VFU under de omständigheter som råder. Vi har stor förståelse för att det kommer att se olika ut på olika skolor och i relationen mellan olika handledare och studenter. Det blir viktigare än någonsin att handledare och VFU-student samverkar kring VFU: n så att den blir så bra som det bara går.

1.     Om handledare/lärare också i det nya läget använder skolan som bas för sin distansundervisning, kan VFU-studenten också träffas på skolan.

2.     Om handledare/lärare undervisar hemifrån kan VFU-studenten bjudas in till detta digitalt och samarbetet mellan student och handledare får då också ske digitalt. På vilket sätt studenten i denna situation inlemmas i planering och undervisning kan komma att se olika ut, men vi hoppas ni ska hitta bra former för det.

Särskild ordning gäller för VFU:

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115) som gäller för skolor fr o m 200316. I denna ges huvudmannen möjlighet att under vissa förutsättningar hålla en skola stängd under en period och disponera läsåret på ett friare sätt, till exempel kan

  •   skoldagar förläggas till lördagar eller söndagar,
  •   läsåret omfatta färre skoldagar eller lovdagar,
  •   läsåret förlängas in i juli,
  •   undervisningstid flyttas till nästa läsår
  •   lovskola får förläggas till annan tid än juni.

Följande tillfälliga riktlinjer för VFU beskriver den särskilda ordning som gäller inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet från och med 200318

Situationen kräver flexibilitet från samtliga involverade. Förutsättningarna för VFU har förändrats för gymnasieskolorna genom att undervisningen bedrivs på annat sätt än vanlig. Detta innebär att VFU-studenten så långt det är möjligt inlemmas i den alternativa undervisningen

·          Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas bestämmelser. Det gäller även vid de skolor som övergått till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till andra tider än de gängse.

·          I de fall där VFU-studenten har sin VFU på en skola som fortfarande har eleverna på plats och du som besökande VFU-lärare har förkylningssymptom eller tillhör en riskgrupp som gör att du inte ska göra något besök, kan det fysiska VFU-besöket ersättas med ett digitalt. Studenten kan då göra en videoinspelning av en lektion eller även sända sin lektion live via Skype eller annat digitalt verktyg där kameran är riktad mot VFU-studenten och inte eleverna. Endast lärarkandidaten ska synas och som komplement kan man be handledaren att observera samspelet mellan lärarstudent och elever. Det viktiga är flexibilitet vad gäller underlag för bedömning. VFU-lärare, handledare och student har sedan en videokonferens utifrån inlämnat underlag. Videokonferensen ersätter trepartssamtalet. Trepartssamtal kan alltså ske utan att VFU-läraren genomfört besök i en undervisningssituation.

·          Hur bedömningen av de studenter som bara gör sin VFU genom distansundervisning ska genomföras är ännu inte helt klart. Vi får återkomma i det ärendet.

Det som gäller är individuell hantering av student som av någon anledning inte kan fullfölja VFU-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

·            Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd

·            Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: VFU-kurs skjuts upp till nästkommande VFU-period och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den VFU-kurs som ställts in och den VFU-kurs som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande VFU-kurs nås tillgodoräknas den VFU-kurs som ställts in.

·            Komplettering av förlorade VFU-dagar till följd av Covid-19 kommer i normalfallet inte bli aktuellt.

Som student ska du följa din VFU-skolas direktiv.

Håll dig kontinuerligt uppdaterad om de riktlinjer som ges rörande hela Lunds universitets verksamhet: https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter

Om möjligt: använd inskränkningar i möjligheten att genomföra din VFU till följd av förkylningssymtom eller en stängd skola, så VFU-kreativt du kan: fråga handledaren om du kan bistå med någon form av bedömning och/eller planering. Ta tillfället i akt att själv planera något som du kan ha glädje av i ett senare skede. Testa att skapa ditt första/dina första flipped classrooms, etc.

Studenter uppmanas att vända sig till VFU-läraren/examinator om de har individuella frågor gällande sin VFU och till Suzana Ristic, suzana.risticuvet.luse om de har generella frågor om VFU.