Tvåämneslärare 7-9

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Biologi 60 eller 90

Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik.

Fysik 60 eller 90

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik-, optik och vågrörelselära, ellära, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.

Kemi 60 eller 90

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi.

Matematik 60 eller 90

Kurser om sammanlagt 60 eller 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp.

Moderna språk 60 eller 90

För ämnena tyska, franska och spanska krävs 60 eller 90 hp.  Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.

Svenska 90 hp

Minst 60 hp i vardera av de ingående universitetsämnena (eller motsvarande) svenska språklig inriktning och litteraturvetenskap. I universitetsämnen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp tillgodoräknas.

Engelska 60 eller 90 hp

Sammanlagt 60 eller 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Svenska som andraspråk 60 hp eller 90 hp

Kurser om sammanlagt 60 eller 90 hp i ämnet svenska som andraspråk

Teknik 60 eller 90

Kurser om sammanlagt 60 eller 90 hp i tekniska ämnen.