lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ettämneslärare 7-9

Förkunskapskrav

För att kunna antas till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp, Ettämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans 7-9, måste du ha avslutade ämnesstudier om lägst 90 hp i ditt undervisningsämne och totalt minst 180 hp. En progression vad gäller ämnesdjup ska kunna identifieras i ämnesstudierna. I ämnesstudierna ska det dessutom ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för en grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Kraven är generella och varje ansökan prövas individuellt.

Förkunskapskrav inom respektive ämnen

Biologi  90 hp

Du skall ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. De tre organisationsnivåerna ska finnas med bestående av kurser i ekologi, humanbiologi, cellbiologi och genetik.

Fysik 90hp

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik-, optik och vågrörelselära, ellära, kärn- och partikelfysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90 hp

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), analytisk kemi, biokemi.

Matematik 90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan kompletteras med sammanlagt högst 30 hp av följande: matematisk statistik, numerisk analys eller programmering (max 15 hp). Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp.

Svenska 90 hp

Minst 45 hp i vardera av de ingående universitetsämnena (eller motsvarande) svenska språklig inriktning och litteraturvetenskap. I universitetsämnen litteraturvetenskap kan kurser i barn- och ungdomslitteratur omfattande maximalt 15 hp tillgodoräknas.

Teknik  90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i tekniska ämnen.

Engelska 90 hp

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk och litteraturstudier.

Svenska som andraspråk 90 hp

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk

Moderna språk 90 hp

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs minst 90 hp. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan.