lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Verksamhetsförlagd utbildning

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt på din framtida arbetsplats, skolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng och är uppdelad i fyra olika perioder på respektive 5 veckor fördelade under hela utbildningen.

Undervisa
Under din VFU får du lära dig att arbeta som lärare genom att bland annat planera undervisning, hålla lektioner i dina ämnen, delta i arbetslagsmöten och möta elevhälsoteam. Under perioderna får du handledning av en lärare som arbetar inom skolan.


Praktisk information
En VFU-kurs är precis som övriga kurser i ämneslärarutbildningen styrd av en kursplan där det anges lärandemål för kursen. Lärandemålen inbegriper alltid som en del att studenten med stöd av handledaren ska kunna planera och genomföra lektionspass. Under ett lektionspass får studenten besök av en examinerande lärare från universitetet som bedömer hur lektionspasset genomförs. Efter lektionspasset har studenten, handledaren på skolan och den besökande läraren ett trepartssamtal där man dokumenterar det som diskuteras. Den besökande läraren rapporterar in betyget till den som är kursansvarig och kursen betygssätts precis som övriga kurser. Det finns även möjlighet att genomföra VFU utomlands, läs mer om utlandsstudier. 

Lunds universitet tilldelar dig som student en VFU-plats på en skola. Innan VFU:n ska du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta gör du via polisens webbsida. Ibland får studenter en förfrågan om att vikariera. Under praktikperioden kan du som student dock inte vikariera, då du ska följa handledares arbetsdag. VFU:n utgör heltidsstudier. Kom ihåg att VFU:n är din tid för lärande ute i den praktiska verksamheten. Ta tillfället i akt och inhämta så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Även om du har VFU-uppgifter så glöm inte att hinna uppleva allt det roliga och spännande som det innebär att vara lärare!