lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pedagogen och forskaren som bidrar till hög kvalité på undervisning

Intresset kring undervisningens kvalité och elevers utveckling lockade Eva Pennegård till att både forska och undervisa – med målet att hennes arbete ska gynna elevers lärande i naturorienterande ämnen (NO). Pennegård arbetar som specialpedagog på Strövelstorps skola i Ängelholms kommun samtidigt som hon forskar vid forskarskolan Communicate science in school, Lunds universitet.

Eva är en av tio licentiander som går på forskarskolan Communicate science in school (CSiS) som genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola i en specifik kommun och resterande 50 procent tillägnas åt forskning.

- Jag gör en kvalitativ studie där jag zoomar in undervisningen i tre NO-klassrum på högstadiet och därpå analyserar lektionerna i så kallade videoklubbar med elever och lärare. I klubbarna tittar vi på filmer av lektionerna, stannar upp och reflekterar tillsammans över de handlingar som elever och lärare tror gynnar elevernas lärande, förklarar Eva Pennegård.

Eva Pennegårds forskning handlar om att undersöka vad en skicklig lärare gör i klassrummet och vilka handlingar som kommer ur den särskilda kunskap som en lärare har.

- Det är både spännande och berikande för lärare att så att säga se undervisningen genom elevernas ögon. Lärarna uttrycker också ett stort intresse för och nyttan av att tillsammans med kollegor se och reflektera över sin egen undervisning, säger Eva.

Det roligaste Eva vet är när elever lyckas med sitt skolarbete och när de behåller sin nyfikenhet och lust att lära.

- I min forskning får jag chansen att bjuda in elever till samtal om lärmiljön och på det viset ge en röst åt elever. En röst som lärare blir intresserade och påverkade av.

Vad vill du uppnå med din forskning?

- Ett kunskapsbidrag gällande hur elever och lärare beskriver en undervisning som gynnar elevernas lärande. Genom detta bidrag vill jag skapa en större förståelse för hur undervisningen behöver se ut och om möjligt också bidra med en arbetsmodell för professionsutveckling som eleverna är en aktiv del av.

Forskarutbildning som främjar lärmiljön

Efter avklarad forskarutbildning vill hon gärna arbeta vidare i Ängelholms kommun och på Strövelstorps skola i hopp om att kunna bidra med sin kompetens från forskarutbildningen.

- Det är för mig väsentligt att min forskarutbildning kan omsättas i vardagsarbetet på ett sätt som leder till att skolan utvecklas på vetenskaplig grund. Dessutom vill jag att skolan ska kunna omsätta de resultat som forskningen kommer fram till men också kunna använda dess metoder för att skapa beprövad erfarenhet och utvärderingar som leder till det som vi med ett brett begrepp kallar för skolutveckling.

Evas passion och vilja till att undervisning ska hålla hög kvalité samt se till att samtliga elever får goda möjligheter fick ytterligare näring när hon arbetade med projekt Utsikter (PDF) år 2008 - 2013.

- En viktig punkt i mitt yrkesliv kom när jag hade förmånen att arbeta i tvärsektoriella projektet ”Utsikter” i Helsingborg. Det var ett tvärsektoriellt samarbete mellan socialtjänst, skola, kulturförvaltning och Region Skåne med syftet att undersöka hur man förebyggande kunde säkerställa att barn och elever som lever i risk kunde klara skolan bra. Skolan är en enskilt stor salutogen faktor som prognostiserar för både hälsa, livslängd och ekonomi. Vi fick mycket lovande resultat och detta har motiverat mig till att fortsätta arbetet för att främjande arbeta för att alla elever ska får en riktigt god undervisning och utvecklas väl i sin lärmiljö.

Avslutande ord från Eva är några goda råd som går till studenter

- Var nyfikna! Det är en ynnest att få arbeta med elever och att kunna bidra till att deras framtid blir bättre och tryggare. Vare sig du stannar på skolarenan eller fortsätter med forskarstudier är det viktigt att aldrig förlora sig i olika uppgifter, utan att hålla fokus på att det är eleverna som ska vara i centrum för vårt intresse.

 

Eva Pennegård

Namn: Eva Pennegård

Studerar: Licentiand vid forskarskolan CSiS (Communicate science in school)

Började forskarskolan: vårterminen 2015

Kvarstår av utbildningen: fyra terminer

Kommun: Ängelholms kommun