Utlysningar av medel

Utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning

Utlysning av forskningsmedel inom området praktiknära skolforskning

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser två forskningsanslag inom området praktiknära skolforskning. Utlysningen riktar sig till disputerade universitetslärare och forskare som är anställda vid Lunds universitet och är verksamma inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetens-listan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång.

Praktiknära forskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, aktörer, situationer, processer m.m. som studeras. Sådan forskning kan, ofta med referens till socialpsykologen och organisationsforskaren Kurt Lewin, sägas intressera sig för den förhandenvarande situationens karaktär och inte endast för generella ”lagar” rörande det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av en rad olika forskningsmetoder, såsom exempelvis deltagande observation och intervju. Det centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter och situationer etc. Inom praktiknära forskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars aktiviteter studeras också är subjekt i exempelvis planering, genomförande och rapportering av forskningen.

De två forskningsanslagen uppgår till 900.000 kr. vardera och ska huvudsakligen täcka lön (exkl. OH) för forskande personal. Ansökan ställs till Samordnings-gruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet via mail (an-ders.persson@uvet.lu.se) och ska utformas enligt anvisningarna nedan. Ansökan får omfatta max 10 s. exkl. CV.

Ansökans innehåll: anvisningar

1. Projekttitel

2. Sökande och projektledare

Korta presentationer av samtliga medverkande vid LU och skolhuvudman (för närvarande utbildningsförvaltningen, Lunds kommun). En av de sökande ska vara projektledare och vara anställd vid LU.

3. Koncis sammanfattning av projektet

4. Projektbeskrivning

a). Projektets syfte, upplägg och tidsplan.

b). Forskningsläge.

c). Projektets forskningsfrågor, metoder och förväntade kunskapsbidrag.

d). Projektets relevans för skola och skolaktörer.

5. Reflektion över forskningsetik och eventuellt behov av etikprövning

6. Spridning av projektets resultat

Vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering, konferenspresentationer mm.

7. Budget

a). Lön (exkl. OH).

a). Övriga kostnader.

8. Medelsförvaltare vid Lunds universitet

9. CV och publikationsförteckning för samtliga medverkande i projektet

Ansökan sänds som en sammanhållen PDF-fil till anders.persson@uvet.lu.se senast den 4 september 2020. Ansökan kommer därefter att bedömas av extern sakkunnig och samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet.

Vänliga hälsningar

Anders Persson

ordförande i samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet

Fröpengar för praktiknära skolforskning

Utlysning av anslag för skrivande av forskningsansökningar (fröpengar) inom området praktiknära skolforskning

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser fyra anslag för skrivande av forskningsansökningar inom området praktiknära skolforskning. Utlysningen syftar till att öka antalet forskningsansökningar från Lunds universitet till exempelvis Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond inom forskningsområdet praktiknära skolforskning Utlysningen riktar sig till disputerade lärare och forskare som är anställda vid Lunds universitet och som avser utarbeta forskningsansökan 2020-2022 inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetenslistan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång. Praktiknära forskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, aktörer, situationer, processer m.m. som studeras. Sådan forskning kan sägas, ofta med referens till socialpsykologen och organisationsforskaren Kurt Lewin, intressera sig för den förhandenvarande situationens karaktär och inte endast för generella ”lagar” rörande det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av en rad olika forskningsmetoder, såsom exempelvis deltagande observation och intervju. Det centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter och situationer etc. Inom praktiknära forskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars aktiviteter studeras också är subjekt i exempelvis planering, genomförande och rapportering av forskningen. De fyra anslagen uppgår till 50.000 kr vardera och ska täcka lön (exkl. OH) för forskande personal under ca. en månad. Ansökan ställs till Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet via mail (anders.persson@uvet.lu.se) och ska innehålla en projektbeskrivning om max fyra sidor. Projektbeskrivningen ska beskriva forskningsfråga, tidsplan och planerat genomförande, budget, vad man vill uppnå med projektet samt kort redogörelse för sökandes kvalifikationer, viktigaste publikationer samt vilket forskningsråd etc. man avser söka finansiering hos. Eftersom projektet Praktiknära forskning är anknutet till ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och utbildningsförvaltningen i Lunds kommun ska sökandes projektplan också visa vilken/vilka skolor hos denna skolhuvudman som är anknutna till projektet och vilka skolaktörer (exempelvis lärare, rektorer, elever och/eller föräldrar) som kommer att involveras i projektet. Samordningsgruppen för projektet vid Lunds universitet har i sin verksamhetsplan också pekat på tre prioriterade områden som verksamheten bör inriktas emot:
  1. Forskningsbaserad utveckling i skolan och utvecklingsinriktad forskning.
  2. Undervisning inom lärarutbildningen om vetenskapsteori och forskningsmetod. Examensarbetshandledning som görs av vetenskapligt kompetenta lärare.
  3. Examensarbeten som kopplas till utvecklingsprojekt i skolan. Verksamhetsförlagd utbildning med inslag av träning i praktiknära forskningsverksamhet. 
Sökandes projektplan bör förhålla sig till ett eller flera av dessa områden (se vidare bifogad verksamhetsplan samt lista med prioriterade områden från Lunds utbildningsförvaltning). Kontaktpersoner som kan besvara frågor om ansökan. Se spalt till höger. 

Kontaktpersoner inför ansökan av fröpengar

Anders Persson, professor och prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap. anders.perssonuvet.luse (frågor om själva ansökan och om samordningsgruppens verksamhetsplan). Stefan Norrestam, utbildningsdirektör Lunds kommuns utbildningsförvaltning. stefan.norrestamlundse (frågor om utbildningsförvaltningens forskningsinriktningar).
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-07-09