lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysningar av medel

Fröpengar för praktiknära skolforskning

Utlysning av anslag för att skriva en forskningsansökan inom området praktiknära skolforskning

Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet utlyser sex anslag för skrivande av forskningsansökningar inom området praktiknära skolforskning (fröpengar). Utlysningen syftar till att öka antalet forskningsansökningar från Lunds universitet till exempelvis Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond inom forskningsområdet praktiknära skolforskning.

Utlysningen riktar sig till anställda, disputerade lärare och forskare vid Lunds universitet som avser utarbeta forskningsansökan 2019-2020 inom området praktiknära skolforskning och som har aviserat att de bedriver sådan forskning genom att anmäla sig till kompetenslistan för praktiknära skolforskare vid Lunds universitet. Om potentiell sökande inte har anmält sig till kompetenslistan går det bra att göra det till Anders Persson innan ansökningstidens utgång.

Praktiknära forskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, aktörer, situationer, processer m.m. som studeras. Sådan forskning kan sägas, ofta med referens till socialpsykologen och organisationsforskaren Kurt Lewin, intressera sig för den förhandenvarande situationens karaktär och inte endast för generella ”lagar” om det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av en rad olika forskningsmetoder, såsom exempelvis deltagande observation, intervju men också enkät. Det centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter, situationer och sätt att se på och förstå dessa. Inom praktiknära forskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars aktiviteter studeras också är delaktiga i exempelvis planering, genomförande och rapportering av forskningen.

De sex anslagen uppgår till 50.000 kr vardera och ska täcka lön (exkl. OH) för forskande personal. Ansökan ställs till Samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Lunds universitet via mail (anders.persson@uvet.lu.se) och ska innehålla en projektbeskrivning om max sex sidor med följande innehåll:

  • Projektupplägg med redogörelse för forskningsfrågor, förväntat forskningsbidrag, metoder, tidsplan, budget och planerat genomförande av det projekt som den framtida forskningsansökan kommer att avse.
  • Kort redogörelse för den/de sökandes kvalifikationer, viktigaste publikationer samt vilket forskningsråd etc. man avser söka finansiering hos.

Eftersom det nationella projektet Praktiknära forskning är anknutet till ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och skolhuvudmännen i Lunds kommun (utbildningsförvaltningen) respektive Åstorps kommun ska sökandes projektplan också visa vilken/vilka skolor hos dessa skolhuvudmän som är anknutna till projektet och/eller vilka skolaktörer (exempelvis lärare, rektorer, elever och/eller föräldrar) som kommer att involveras i projektet. Samordningsgruppen för projektet vid Lunds universitet har i sin verksamhetsplan för 2019 också pekat på tre prioriterade områden som verksamheten bör inriktas emot:

  • Forskningsbaserad utveckling i skolan och utvecklingsinriktad forskning.
  • Undervisning inom lärarutbildningen om vetenskapsteori och forskningsmetod. Examensarbeten som kopplas till utvecklingsprojekt i skolan.
  • Verksamhetsförlagd utbildning med inslag av träning i praktiknära forskningsverksamhet.

Sökandes projektplan bör förhålla sig till ett eller flera av ovan nämnda  forskningsområden (se vidare bifogade listor med prioriterade forskningsområden från Åstorps (PDF)respektive Lunds (PDF)utbildningsförvaltningar) och prioriterade områden i bifogad verksamhetsplan (PDF).

 

Ansökan skickas i PDF-format till Anders Persson (anders.persson@uvet.lu.se) senast den 9 september 2019. Ansökningarna kommer att bedömas av samordningsgruppen och eventuellt av externa sakkunniga.

Lund 12 maj 2019

Anders Persson

Kontaktpersoner inför ansökan av fröpengar

 

Anders Persson, professor och prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap. anders.perssonuvet.luse
(frågor om själva ansökan och om samordningsgruppens verksamhetsplan).

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör Lunds kommuns utbildningsförvaltning. stefan.norrestamlundse 
(frågor om utbildningsförvaltningens forskningsinriktningar).

Annika Hoppe, chef för bildningsförvaltningen i Åstorps kommun.
annika.hoppeastorpse  
(frågor om bildningsförvaltningens forskningsinriktningar).