lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Doktoranderna

Under 2013 antogs sju doktorander till forskarskolan och lika många under år 2017.

Doktoranderna är placerade vid Institutionen för utbildningsvetenskap men deltar också i relevanta verksamheter vid de aktuella ämnesinstitutionerna. Doktoranderna i forskarskolan handleds av handledare som är verksamma vid Institutionen för utbildningsvetenskap och vid ämnesinstitutioner vid Lunds universitet och flera andra lärosäten.

 

 

Katarina Blennow, utbildningsvetenskap med inriktning mot samhällskunskapsämnets didaktik
Syftet med mitt projekt är att bidra till fördjupad insikt om hur samhällskunskapsämnet skapas i undervisningen, med särskild uppmärksamhet mot elever och elevgruppers sammansättning. Projektets data består av klassrumsobservationer, videomaterial och videostimulerade intervjuer med elever och lärare i fyra gymnasieklasser där minst 40 - 70 % av eleverna enligt statistiken har utländsk bakgrund. Analysen fokuserar var gränserna sätts för samhällskunskapsämnet och hur lärare och elever bevakar dem, när elevers personliga kunskap gills och inte gills och vilken roll känslor spelar i skapandet av ämnet i undervisningen. Länk till forskningsportalen.


Janna Lundberg, utbildningsvetenskap med inriktning mot samhällskunskapsämnets didaktik
Mitt avhandlingsarbete har samhällskunskapens och läroplanens skrivelser om aktivt medborgarskap som utgångspunkt. Jag är nyfiken på hur elever på ett gymnasium med hög sociokulturell status möter ämnets, lärarens och skolans arbete med att uppfylla läroplanens skrivelser om jämlikhet. De ideal av överordning som manifesteras på olika sätt på skolan och samhällskunskapens ämnesinnehåll, samt värdegrunden i läroplanen, bygger upp paradoxala förhållanden som eleverna befinner sig i. Deras hantering av sin situation försöker jag förstå genom alienationsteori, genom olika teorier om makt och kunskap, status, hierarkier och privilegier. Länk till forskningsportalen.

 

David Örbring, utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik
Min forskning handlar om kursplaner, kunskap i skolgeografi och lärarens erfarenheter av kunskap i geografi. Forskningens syfte är att ge ny insikt i vilka intentioner och vilken bakgrund som är till grund för konceptet förmågor i geografi i lgr11, samt i hur geografilärare i årkurs 7-9 beskriver och uppfattar konceptet. Ytterligare ett syfte är att sätta ovanstående insikt i relation till nationell och internationell forskning i geografi såväl ämnesmässig som utbildningsvetenskaplig. Länk till forskningsportalen.

 

Ylva Pamment, utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik 

Mitt projekt handlar om att undersöka laborativt lärande i kemi från ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med projektet är att undersöka hur laborativt lärande bidrar till utvecklingen av kemiska begrepp, och att identifiera förhållanden då lärandet är förstärkt eller minskat. Jag fokuserar på området kemisk jämvikt, och använder mig av jämförande fallstudier på gymnasienivå och universitetsnivå. Detta innebär att jag utforskar kontexten runt en laboration, och sedan följer lärandet med hjälp av begreppskartor, observationer av laborationer, videomaterial och lärandereflektioner. Analysen riktar sig på skillnader i lärande mellan olika elev- eller studentgrupper, och skillnadernas orsak.


Malin Christersson, utbildningsvetenskap med inriktning mot matematikämnets didaktik

Ämma Hildebrand, utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik

Helena Berglund, utbildningsvetenskap med inriktning mot biologiämnets didaktik

Emil Bernmalm, utbildningsvetenskap med inriktning mot religionsämnets didaktik

Tina Gunnarsson, utbildningsvetenskap med inriktning mot engelskaämnets didaktik

Colin Loughlin, utbildningsvetenskap

Jonatan Nästesjö, utbildningsvetenskap

Paul Strand, utbildningsvetenskap med inriktning mot Verksamhetsförlagd utbildning