lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå

2015-02-20

Utlysning av platser för utbildning på forskarnivå i
naturvetenskapernas och teknikens didaktik

 

Lunds universitet ledigkungör härmed fyra platser för utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med licentiatexamen som mål med tillträdesdag den 1 september 2015 och placering inom forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation vid institutionen för utbildningsvetenskap.


Utbildningen kommer att bedrivas på halvtid, och arbetstiden kommer att fördelas på 50% utbildning på forskarnivå vid forskarskolan och 50% tjänstgöring hos respektive skolhuvudman.

Länk till utlysningen

Ladda ner utlysningen som pdf fil

Ladda ner pfd fil om forskarskolan

Intyg från skolhuvudman till forskarskolan


Upplysningar:
Professor Roger Johansson, institutionen för utbildningsvetenskap,
042 – 35 65 44 eller 0709 – 65 53 80, e-post roger.johanssonuvet.luse.
Utbildningsledare Eva Davidsson, institutionen för utbildningsvetenskap, e-post eva.davidssonuvet.luse.

Allmänna upplysningar om utbildning på forskarnivå vid humanistiska och teologiska fakulteterna:
fakultetskoordinator Jesper Olsson, Kansli HT. 046 – 222 83 15, e-post
jesper.olssonkansliht.luse.


Fakulteternas bestämmelser för forskarutbildning finns på
http://www.ht.lu.se/doktorand/styrdokument-och-regelverk-foer-forskarutbildning.
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas och teknikens didaktik finns på
http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt
Högskoleförordningen, 7 kap, 39 §:

LEDIGKUNGÖRELSE

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas och teknikens didaktik har den som har förskollärarexamen eller lärarexamen. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Urval

Högskoleförordningen, 7 kap, 41 §:
Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med
hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid
prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande. Förordning (2010:1064).
Humanistiska och teologiska fakulteterna prövar förmågan att tillgodogöra sig
utbildningen enligt kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.


Ansökningshandlingar
Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på
http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ansokan-och-antagning/.
Till ansökan ska bifogas:
- dokumentation av tidigare studier (Ladok-utdrag eller motsvarande), inklusive
examensbevis som styrker den särskilda behörigheten
- uppsatser/examensarbeten
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser)
- finansieringsplan, det vill säga intyg om att skolhuvudman garanterar finansieringen under utbildningen.


Ansökningsblanketten samt en uppsättning av samtliga åberopade handlingar skickas i pappersform till Institutionen för utbildningsvetenskap, att:

Roger Johansson, Box
882, 251 08 Helsingborg.

Ansökan, inklusive åberopade handlingar, ska vara inkommen senast måndagen den 23 mars 2015. Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne (naturvetenskapernas och teknikens didaktik) och vilket diarienummer (U 2015/30) ansökan avser.

I tjänsten
Jesper Olsson

Senaste nyheterna

Glada nyheter för KPU-studenterna
2018-05-21
Regeringen höjer studiebidraget.

Institutionens forskare publicerar sig
2018-05-03
Med oförblommerad stolthet vill vi tillkännage att Katarina Blennow och Johan Lind nyligen fått ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Två av våra lärarstudenter berättar om utlandspraktik
2018-03-22
I det senaste numret av Skolvärlden berättar några av våra lärarstudenter om att göra sin VFU ...

Bli ämneslärare!
2018-03-20
Nu är ansökan till ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet öppen. Ansök på ...

Fler nyheter